Miljörapporter

Miljörapporterna är en viktig informationskälla för allmänheten, forskare, beslutsfattare, myndigheter och andra.
Företag som har en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna en miljörapport varje år.

Klassningskoder

Det är viktigt att ni vid kommande miljörapportering säkerställer att de klassningskoder, samt uppgifter om BREF (i de fall ni omfattas av industriutsläppsförordningen), ni lämnar i samband med rapporteringen är korrekta. Om ni är osäkra kan det vara lämpligt att samråda med er tillsynsmyndighet (länsstyrelsen eller kommunen) rörande vilka koder som bedöms vara de riktiga innan miljörapporten lämnas in eftersom det är tillsynsmyndigheten som ytterst beslutar om er klassning. 

Lämna miljörapport

 För dig som ska lämna miljörapport.

Om miljörapporter

De företag som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, så kallade A- eller B-verksamheter, ska lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet varje år. Det står i miljöbalken vilka företag eller anläggningar som omfattas av bestämmelserna.

Senast den 31 mars varje år ska de lämna in en miljörapport. Miljörapporten ska bland annat:

  • redovisa hur tillståndet med villkor efterlevs
  • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen
  • ge underlag för internationell rapportering  

Alla miljörapporter ska lämnas på webben via Svenska miljörapporteringsportalen. Därifrån skickas ett meddelande till tillsynsmyndigheten som då kan gå in och granska rapporten via datorn.

En del av siffrorna som rapporteras in i miljörapporterna kan du se i databasen Utsläpp i siffror.