Egenkontroll

En av grunderna i miljöbalken är den så kallade egenkontrollen. Det är verksamhetsutövarna  som ska visa att de arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och att de har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

Syftet med egenkontrollen är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (till exempel omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik) och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken.

Kravet på egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan risken minskas för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan förbättringsområden identifieras.

För tillståndspliktiga företag innebär egenkontrollen dessutom bland annat att:

  • en miljörapport ska lämnas årligen till tillsynsmyndigheten
  • om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. För att underlätta detta har Länsstyrelsen tagit fram en blankett, se höger.