Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Vi utövar tillsyn direkt gentemot de som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Vanligtvis gäller det större företag som har tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, exempelvis större en fabrik, en deponi eller ett jordbruk med många djur.
Anläggningar som hanterar stora mängder avfall har oftast Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Hur går tillsynen till?

Vid den operativa tillsynen kontrollerar Länsstyrelsen hur de miljöpåverkande verksamheterna följer miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av miljöbalken. Det är i första hand Länsstyrelsen som är ansvarig för tillsynen för miljöpåverkande verksamheter av sådan typ som kräver tillstånd enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen har också möjlighet att, på begäran av en kommun, delegera tillsynsansvaret till den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. För mindre anläggningar är det den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet. Länsstyrelsens arbete med tillsyn av miljöfarlig verksamhet innebär att kontrollera att meddelade villkor i tillståndsbeslut följs och att även andra beslut från Länsstyrelsen genomförs på ett riktigt sätt.

Arbetet innebär också att informera de som bedriver den miljöfarliga verksamheten om gällande lagstiftning och myndighetsbeslut och i samråd med dessa söka lösa miljöproblemen på bästa sätt. För att förebygga miljöbrott och för att effektivisera hanteringen av dessa, ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan polismyndigheter, åklagarmyndigheter och de myndigheter som svarar för den operativa tillsynen i länet. För att uppfylla målsättningen med den operativa tillsynen används olika arbetssätt.

Några viktiga verktyg är:

  • En årlig miljörapport
  • Periodisk besiktning för hela eller delar av verksamheten
  • Förstagångsbesiktning av nyinstallerad utrustning utförd av oberoende expert
  • Kontrollprogram som reglerar hur villkoren ska kontrolleras, och hur kontrollen samt olyckor ska rapporteras till tillsynsmyndigheten

Misstanke om miljöbrott

Tillsynsmyndigheten är skyldig att åtalsanmäla varje misstanke om brott mot miljöbalkens bestämmelser. Myndigheten anmäler de faktiska förhållandena  till polis eller åklagare och gör inte en bedömning av exempelvis om överträdelsen har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Miljösanktionsavgifter

Som ett led i tillsynen ska tillsynsmyndigheten pröva och besluta om miljösanktionsavgifter. I förordningen om miljösanktionsavgifter (se länk  till höger) regleras närmare för vilka överträdelser som miljösanktionsavgift ska tas ut och med vilka belopp. Tillsynsmyndighetens beslut kan överklagas till miljödomstolen. Miljödomstolens dom kan i sin tur överklagas till miljööverdomstolen, men det krävs prövningstillstånd för att miljööverdomstolen ska ta upp ärendet.

Vad händer i ärendet?

I Länsstyrelsens diarium registreras dagligen nya ärenden och handlingar i pågående ärenden liksom beslut i ärenden. Via diariet kan man alltså följa vad som händer i ett specifikt ärende.