Avveckla verksamhet

Planlös avveckling kan bli dyrt. Antalet verksamheter som lägger ner hela eller delar av anläggningen har ökat de senaste åren. Detta kräver aktivitet av tillsynsmyndigheterna. Avvecklingen måste ske under ordnade former för att undvika miljöskador och framtida kostnader för nya fastighetsägare.
Avvecklingen av hela eller delar av en verksamhet bör ske enligt en avvecklingsplan. 
Avlopp kan t.ex. innehålla gamla processkemikalier

För ca 15 år sedan lade en verksamhet ner och avvecklingsarbetet gjordes av ett mindre seriöst företag. De sågade bland annat av ledningar innehållande olja, med följd att oljan rann ut i en krypgrund. Nu är detta sanerat, en kostnad som nuvarande fastighetsägare fick stå för.
Allt detta hade kunnat undvikas om den som avvecklade verksamheten tänkt igenom arbetet först och upprättat en avvecklingsplan.

Vem har ansvar för vad?

En avvecklingsplan ska ta ställning till hur olika process- eller anläggningsdelar ska omhändertas och eventuellt rengöras. Vilka delar som ska avvecklas beror ofta på kommande verksamheter. I planen bör också framgå vem som har ansvar för olika delar av arbetet.

För verksamheter och fastigheter som är klassade som risk- eller branschklass 1 eller 2 enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) bör en undersökning av mark och byggnader göras. Beroende på omständigheterna kan det även vara aktuellt att utföra undersökningar på objekt och fastigheter som inte har bransch- eller riskklass 1 och 2.

Arkiv och provtagningar

För de flesta räcker det med en så kallad fas 2 undersökning. Detta innebär att man efter noggranna arkivstudier gör mark- och grundvattenprovtagningar på de ställen där man misstänker att det kan finnas föroreningar. Exempelvis där man hanterat och lagrat oljor, kemikalier, råvaror (om dessa kan förorena) eller avfall. Dessa platser har ofta förändrats genom åren och därför ska man göra en arkivstudie eller intervjuer för att fastställa områdets historia.
Andra platser som ska undersökas är exempelvis områden där förorenande processutrustning varit placerad. Där kan det även bli aktuellt att undersöka byggnader och mark under byggnader.

Nödvändigt med redovisning

Om fastigheten ska säljas är det oftast nödvändigt att den är undersökt och resultaten bedömda av tillsynsmyndigheten.  Detta beror på att en köpare kan få ansvaret för att sanera en förorenad fastighet.
Efter att avvecklingen är klar ska en redovisning av åtgärderna som beskrivits i avvecklingsplanen göras. Denna ska bland annat innehålla redovisning av uppkomna rengöringsrester, avfall och restprodukter. Också avfallstyper, avfallsmängder och omhändertagande ska redovisas.

Avvecklingsplanens ABC

Det här bör beskrivas i avvecklingsplanen …

  • Omhändertagande av processutrustning inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor. Bör vara ganska omfattande och redovisa alla processdelar.
  • Om det finns en energianläggning för produktion av processenergi ska man beskriva hur denna ska avvecklas och omhändertas. Till exempel tömning och rengöring av oljecisterner. 
  • Avveckling av processavloppssystem. Rengöring och eventuell stängning. Omhändertagande av eventuella reningsanläggningar och kemikalier och slam från dessa.
  • Omhändertagande av kemikalier och oljor. Vart ska restprodukter och farligt avfall sändas? Rengöring och/eller borttagande av tankar och distributionssystem. 
  • Omhändertagande av eventuell luftreningsutrustning samt rengöring av ventilation. 
  • Omhändertagande av tryckluftssystem, elsystem (exempelvis transformatorer).
  • Behov av rengöring/sanering av väggar, golv och tak. Beskrivning av hur detta ska göras.
  • Rivning av byggnader eller andra större anläggningsdelar.

 

Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Om saneringsåtgärder kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa ska arbetena anmälas till tillsynsmyndigheten. Detta ska göras senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Anmälan bör innehålla:

  • Sanering av förorenad mark utifrån vad som framkommit vid markundersökningarna. Hur ska sanering ske? Vem ska ta emot bortgrävda massor?
  • Tidplan för åtgärderna.