Avveckla tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

Avslutning och avveckling av en verksamhet måste ske under ordnade former för att undvika miljöskador och onödiga kostnader, såväl för verksamhetsutövare som nuvarande eller nya fastighetsägare.

Om fastigheten ska säljas är det oftast nödvändigt att den är undersökt och resultaten bedömda av tillsynsmyndigheten. Detta beror på att en köpare riskerar att få ansvaret för att sanera en förorenad fastighet.  

Miljötillståndet för verksamheten

Verksamhetens miljötillstånd kan innehålla villkor med krav på åtgärder som ska utföras i samband med avveckling. Ett exempel på ett sådant villkor är krav på att upprätta en avvecklingsplan (se vidare nedan). Även om det inte finns ett sådant villkor är det för vissa verksamheter viktigt att undersöka mark och byggnader. Speciellt gäller detta de som är klassade som risk- eller branschklass 1 eller 2 enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden).  

Med ett miljötillstånd följer ett krav på att betala en årlig tillsyns- och prövningsavgift. För att betalningsskyldigheten ska upphöra krävs att du som verksamhetsutövare begär återkallelse av tillståndet hos miljöprövningsdelegationen (MPD). En förutsättning för att godkänna återkallelsen är dock att nödvändiga åtgärder i form av undersökning/sanering har vidtagits. Om det är fråga om en Sevesoverksamhet bör verksamheten också avanmälas som Sevesoverksamhet.

Avvecklingsplan

En avvecklingsplan ska ta ställning till hur olika process- eller anläggningsdelar ska omhändertas och eventuellt rengöras. Vilka delar som ska avvecklas beror ofta på kommande verksamheter. I planen bör också framgå vem som har ansvar för olika delar av arbetet.

För verksamheter och fastigheter som är klassade som risk- eller branschklass 1 eller 2 enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) bör en undersökning av mark, grundvatten och byggnader göras. Beroende på omständigheterna kan det även vara aktuellt att utföra undersökningar på objekt och fastigheter som inte har bransch- eller riskklass 1 och 2.

Det här bör beskrivas i en avvecklingsplan:

 • Omhändertagande av processutrustning inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor.
 • Om det finns en energianläggning för produktion av processenergi ska man beskriva hur denna ska avvecklas och omhändertas. Till exempel tömning och rengöring av oljecisterner. 
 • Avveckling av processavloppssystem. Rengöring och eventuell stängning. Omhändertagande av eventuella reningsanläggningar och kemikalier och slam från dessa.
 • Omhändertagande av kemikalier och oljor. Vart ska restprodukter och farligt avfall sändas? Rengöring och/eller borttagande av tankar och distributionssystem. 
 • Omhändertagande av eventuell luftreningsutrustning samt rengöring av ventilation. 
 • Omhändertagande av tryckluftssystem, elsystem (exempelvis transformatorer).
 • Behov av rengöring/sanering av väggar, golv och tak. Beskrivning av hur detta ska göras.
 • Rivning av byggnader eller andra större anläggningsdelar.
 • Inventering för kartläggning av tänkbara föroreningar.

Efter att avvecklingen är klar ska en redovisning av åtgärderna som beskrivits i avvecklingsplanen göras. Denna ska bland annat innehålla redovisning av uppkomna rengöringsrester, avfall och restprodukter. Avfallstyper, avfallsmängder och omhändertagande ska också redovisas. 

Utredning av eventuella föroreningar inom verksamhetsområdet

Inventeringen innebär genomgång av bland annat underlag, arkivstudier och intervjuer för att identifiera platser och områden där man misstänker att det kan finnas förorening, exempelvis där hantering och lagring har skett av bland annat oljor, kemikalier, råvaror eller avfall samt där eventuell förorenande processutrustning varit placerad eller där processvatten kan ha läckt ut. Dessa platser har ofta förändrats genom åren och därför är det viktigt att fastställa områdets historia. 

Inventeringen ska avgöra behovet av undersökningar, inledningsvis översiktliga. Dessa innebär vanligtvis mark och vatten, men även exempelvis byggnader kan bli aktuella att undersöka. Detta bör ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Om saneringsåtgärder kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa ska ansvarig för åtgärderna anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärden påbörjas och ska bland annat innehålla:

 • Beskrivning av aktuella föroreningar och planerade saneringsåtgärder.
 • Hantering av förorenade massor och byggmaterial.
 • Skyddsåtgärder och miljökontroll.
 • Ansvarig utförare och tidplan för åtgärderna.

Denna blankett kan användas för att anmäla en saneringsåtgärd eller för att underrätta om upptäckt av förorening.
Blankett för anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd