Avfall

Avfallshanteringen har förbättrats väsentligt  och ger mindre miljöpåverkan än för tio år sedan. Avfallsmängderna har dock fortsatt att öka.  Att förebygga avfall är vår stora utmaning.
Enligt avfallshierakin som finns upptaget i EU:s ramdirektiv om avfall ska förebyggandet av uppkomsten av avfall ha högsta prioritet. Därefter ska ett avfall i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas (till exempel materialåtervinning eller kompostering) eller energiåtervinnas (via förbränning eller biogas) och i tredje hand deponeras.
Bild på avfallsupplag