Gränsöverskridande transporter

För att de länder som producerar stora mängder avfall inte ska dumpa avfallet i länder där lagstiftning och kontroll över avfallet är bristfällig, finns internationella överenskommelser.
Container med kylskåp, elavfall och farligt avfall som stoppats i Göteborgs hamn

Föra att få transportera avfall till ett annat land finns det regler om vad som gäller beroende på vad det är för slag av avfall och till vilket land det ska exporteras eller importeras till.  Naturvårdsverket är den myndighet som handlägger utförsel-, införsel-, transit-, import- och exportärenden.

Länsstyrelserna har ansvar för tillsyn vad gäller gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT) vilket innebär att vi:

  • inspekterar inrättningar och företag,
  • utför stickprovskontroller av avfallstransporter vid EU:s gränser, under transporten genom EU m.m.,
  • samverkar med Tullverket  och Polisen vad gäller frågor om GRÖT