Definition av avfall

Lagring av farligt avfall

Med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam för EU (EG-direktiv 2006/12/EG om avfall).

Farligt avfall

Farligt avfall kallades tidigare för miljöfarligt avfall. Detta begrepp har nu vidgats och något förenklat kan man säga att farligt avfall är avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö.

Exempel på farligt avfall är mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor, rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel), batterisyra, ammoniak, lut och fotokemikalier (fix och framkallningsvätska). Lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton är också farligt avfall.

Ändrade regler om klassificering av farligt avfall från och med 1 juni 2015

En ny EU-förordning om farliga egenskaper och ett nytt beslut om avfallsförteckning innebär ändrade regler för farligt avfall.

Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida, se länk i högerbox.