Sevesolagen

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Lag SFS 1999:381, förordning SFS 2015:236, föreskrift MSBFS 2015:8). Denna lag benämns Sevesolagen och har sitt ursprung i EU:s Seveso III-direktiv. Målsättningen är att förebygga och begränsa storskaliga kemikalieolyckor. I Västra Götalands län finns drygt 100 anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Nytt Seveso III-direktiv

Från och med 1 juni 2015 ska det nya Seveso III-direktivet följas.

Nya bestämmelser har införts i lag (1999:381) och förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och MSB:s föreskrift MSBFS 2015:8. Nyheter har införts bland annat när det gäller klassificering av farliga ämnen, uppdatering av säkerhetsrapport, anmälan och handlingsprogram samt information till allmänheten.

Läs mer i Länsstyrelsens information om nyheter inom Sevesolagstiftningen och på MSB:s webbplats om Seveso.

Vilka omfattas?

Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om den omfattas av lagen eller inte. En förteckning av farliga ämnen och gränser för vilka mängder av farliga ämnen som omfattas finns i bilagan till Sevesoförordningen. Sevesoverksamheter på den högre kravnivån omfattas av krav på säkerhetsrapport och tillstånd enligt miljöbalken. För Sevesoverksamheter på den lägre kravnivån krävs anmälan och handlingsprogram. 

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s webbplats om Seveso finns mer information om Sevesodirektivet, införandet i svensk lagstiftning, skyldigheter för verksamhetsutövare, vägledningsmaterial med mera.

Tillsyn

Länsstyrelsen arbetar med tillsyn vid verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsyn görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen och handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid de berörda verksamheterna. Tillsynen sker till stor del i samverkan med de kommunala räddningstjänsterna och miljöförvaltningarna i länet.

Avgifter för Sevesotillsyn  

Den 1 januari 2017 trädde förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor i kraft. Förordningen innebär att den som bedriver en verksamhet som omfattas av Sevesolagen ska betala en årlig avgift för tillsyn. Förordningen tillämpas inte på täktverksamheter som omfattas av Sevesolagen. De nya reglerna om avgifter har meddelats med stöd av 18 a § Sevesolagen.

Länsstyrelsen har skickat ut information om de årliga avgifterna för Sevesotillsyn till berörda Sevesoverksamheter.