IED-verksamheter (industriutsläppsverksamheter)

För att genomföra EU:s industriutsläppsdirektivet i Sverige har regeringen beslutat om flera nya förordningar. De nya reglerna berör cirka 1 000 verksamheter. Av dessa finns cirka 180 i vårt län.

I industriutsläppsförordningen (IUF) anges vilka verksamheter som berörs. Det finns speciella krav för IED-verksamheter då de söker tillstånd men även tillsynen av dessa verksamheter skärps upp.

Vad är en IED-verksamhet?

De verksamheter som har tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt något av de lagrum som räknas upp i 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250), IUF, benämns med ett gemensamt namn industriutsläppsverksamheter.
Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida om IED.

Vad är BAT och BREF?

BAT är en förkortning av det engelska uttrycket – Best Available Techniques – bästa tillgängliga teknik. Inom EU fastställs dessa i olika "BREF:ar", BAT Reference Document, vilket är branschvisa sammanställningar. I takt med att dessa BREF:ar uppdateras av EU så införs kraven successivt i lagstiftningen.

Viktiga nyheter till följd av IED

De viktigaste förändringarna för de verksamheter som klassas som industriutsläppsverksamheter är att

  •  tillämpningen av bästa tillgängliga teknik, BAT, skärps,
  •  tillsynsbesöken regleras tydligare både med avseende på hur ofta de ska ske samt vad som ska kontrolleras vid besöken,
  • statusrapporter för föroreningar i mark och grundvatten ska tas fram. Statusrapporten ska användas som jämförelse den dag då verksamheten upphör,
  • det ska framgå av miljörapporten hur man uppfyller kravet på bästa tillgängliga teknik. 

Övergångsbestämmelser

Kraven införs för olika branscher i takt med att de olika nya BREF:arna antas av EU. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om beslutade BAT-slutsatser.