Miljöfarlig verksamhet

Benämningen miljöfarlig verksamhet är hämtad ur miljöbalkens 9 kapitel och kan ge felaktiga associationer.  Många verksamheter som platsar in under denna benämning kan göra stor miljönytta t.ex. avloppsreningsverk, återvinningsanläggningar och biogasanläggningar med flera. 

Avloppsreningsverk klassificeras som miljöfarlig verksamhet, men gör stor miljönytta. Foto: Joakim Andersson, Falköping kommun
Avloppsreningsverk klassificeras som miljöfarlig verksamhet, men gör stor miljönytta. Foto: Joakim Andersson, Falköping kommun

Prövning av miljöfarlig verksamhet sker enligt kap.9 miljöbalken. Beroende på verksamhetsslag och storlek så delas miljöfarlig verksamhet in i A-, B- och C -anläggningar samt så kallade U-anläggningar (övriga). För att få driva en miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd (A- och B-anläggningar eller anmälan (C-anläggningar). Av bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap Miljöbalken.

  • Exempel på A-anläggningar: Massaindustrier, oljeraffinaderier , större deponier
  • Exempel på B-anläggningar: Avloppsreningsverk, större sågverk, täkter, lantbruk med omfattande djurhållning 
  • Exempel på C-anläggningar: Större bensinstationer

Länsstyrelsen har prövningsansvar för ca 850 tillståndspliktiga B- anläggningar samt deltar i prövningen av ca 60 s.k. A-verksamheter som Miljödomstolen prövar. Vid prövningen bedöms frågor kring utsläpp till vatten och luft, avfall, buller, lokalisering mm.