Tillsyn och ansvar

Tillsyn över förorenade områden bedrivs för att den som är ansvarig ska bekosta de undersökningar och efterbehandlingsåtgärder som behövs.

Tillsynsmyndighet

Det är tillsynsmyndighetens uppgift att ställa krav på den som är ansvarig att undersöka och vid behov efterbehandla ett förorenat område. Det är även till tillsynsmyndigheten man ska vända sig om man upptäcker en förorening eller vill göra ett arbete i ett förorenat område.  

Det finns tre olika myndigheter som utövar tillsyn över förorenade områden.

  • Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över förorenade områden som kommer från verksamheter som varit/är tillståndspliktiga och som varit i drift efter 1 jan 1969.
  • Generalläkaren är tillsynsmyndighet över förorenade områden orsakade av försvarets verksamheter.
  • Kommunen är tillsynsmyndighet över alla andra förorenade områden inklusive dem som orsakats av verksamheter som lagts ned före 1 juli 1969.

Ansvar

I första hand är den som orsakat föroreningen ansvarig för att undersöka och efterbehandla. Detta gäller om den förorenande verksamheten varit i drift efter 1 januari 1969. I andra hand är fastighetsägaren ansvarig men bara om fastigheten köpts efter 31 december 1998 och om man då känt till, eller borde ha känt till att den är förorenad. Läs mer om ansvar i Naturvårdsverket rapport Efterbehandlingsansvar

Upplysningsskyldighet och anmälningsplikt

Den som äger eller brukar en fastighet är skyldig att genast informera tillsynsmyndigheten om en förorening upptäcks. Detta gäller även om det är känt att fastigheten är förorenad. Om en sanering ska utföras ska denna anmälas till tillsynsmyndigheten. Det finns en blankett som både kan användas för en nyupptäckt förorening och en efterbehandlingsåtgärd - se även länk i boxen till höger.

 Anmälan om efterbehandling/sanering