Inventering enligt MIFO

Ett av de sexton miljömål som riksdagen antagit är att skapa en giftfri miljö i Sverige. Inventering av potentiellt förorenade områden är en del i arbetet med att uppnå detta mål. Länsstyrelsen har samordningsansvaret för inventeringsarbetet.

Syftet med inventeringen är att skapa en bild av de potentiellt förorenade områdena inom länet. Områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella verksamheter som kan ha orsakat föroreningar ska kartläggas. Länsstyrelsen ansvarade för att inventera nedlagda verksamheter och den delen av arbetet slutfördes i december 2015. Arbetet med länsstyrelsernas nationella inventering av förorenade områden har sammanställts i rapporten.

I Västra Götalands län finns det cirka 9 000 potentiellt förorenade områden. Områdena sammanställs i en databas över potentiellt förorenade områden, kallad EBH-stödet. EBH är en förkortning för efterbehandling. Använd vår karttjänst för att se var de potentiellt förorenade områdena finns i länet.

MIFO-metodiken

Inventering utförs enligt MIFO-metodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). MIFO-metodiken är framtagen av Naturvårdsverket och finns beskriven i rapport 4918. Själva inventeringsarbetet kan genomföras av länsstyrelsen, kommunen eller någon annan aktör, såsom den som driver en miljöfarlig verksamhet.

Prioriteringsverktyg

Inventeringen är grunden i arbetet med potentiellt förorenade områden. Efter att ett område har inventerats så sker en riskklassning utifrån en bedömning av vilken risk som finns för människors hälsa och miljön. Riskklassningen används sedan som ett prioriteringsverktyg av länsstyrelsen i det fortsatta arbetet med förorenade områden. Inom arbetet med förorenande områden kan undersökningar och efterbehandlingsåtgärder vara nästkommande steg.

Ytterligare information om arbetet med inventeringen finns i informationsrutan tillhöger och under Arbetsgång.

Vill du veta mer om förorenade områden är du välkommen att kontakta oss på e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se