Bilagor till rapporter/utredningar i Viskan

Bilagor till rapporter om förorenade sediment i Viskan (pdf-fil om annat ej anges)
År Bilaga till undersökning Innehåll
2000 Översiktliga undersökningar av sediment i Viskans avrinningsområde   
  Bilaga 1 Provtagningsplatser (karta)
  Bilaga 2 Beskrivning av provtagningsplatser
  Bilaga 3 Diagram analysresultat
  Bilaga 4 (xls-fil) Resultat tabeller
  Bilaga 5 (xls-fil) Resultat tabeller
  Bilaga 6 Sediment Health Quotient - Application dokument for freshwater systems
     
2001 Fördjupad undersökning av sediment i Viskan nedströms Borås  
Huvudrapport Bilaga 1 Kartor, provpunkter resultat m.m.
Delrapport 1 Bilaga 1 Karta - Mätpunkter
Delrapport 1 Bilaga 2 Karta - Mätpunkter samt typ av provtagning
  Delrapport 1 Bilaga 3 Tabell - Analysomfattning
  Delrapport 1 Bilaga 4 Sedimentprofil
  Delrapport 1 Bilaga 5 Fältnoteringar
  Delrapport 1 Bilaga 6 Fältnoteringar
Delrapport 1 Bilaga 7 Laboratorierapport
  Delrapport 1 Bilaga 8 Utlåtande av Kemira
     
2002  VISKAN 2002:3  
  Bilaga 1 Djupasjön provpunkter
  Bilaga 2 Guttasjön provpunkter
  Bilaga 3 Rydboholmsdammarna provpunkter
Bilaga 4 Koordinatförteckning
  Bilaga 5 Viskan sedimentprofiler
  Bilaga 6 Provtagningsprotokoll område
  Bilaga 7 Olja tillkommande
  Bilaga 8 Sammanställning av oljeanalyser
  Bilaga 9 Metaller tillkommande
  Bilaga 10 Sammanställning av metallanalyser
  Bilaga 11 Saneringsunderlag
  Bilaga 12 Förorenade sediment, volymer och mängder
  Bilaga 13 Densitet
  Bilaga 14 (jpg-fil) Sweco GF, organisk halt
  Bilaga 15 (zip-fil) Siktning sedimentation
  Bilaga 16 (zip-fil) Enaxl.tryckförsök
  Bilaga 17  Vingborr  - fältförsök
  Bilaga 18 Extra stång
  Bilaga 19 Konduktivitet och syrgashalt
  Bilaga 20 Avvattningsegenskaper
  Bilaga 21 (zip-fil)  Viskan djupkartor
  Bilaga 22 Djupasjöarna provpunkter
  Bilaga 23 Guttasjöarna provpunkter
  Bilaga 24 Rydboholmsjöarna provpunkter.