Rapporter/utredningar gjorda i Viskan (pdf-fil om annat ej anges)

Rapportförteckning för nedladdningsbara filer från projekt Förorenade sediment i Viskan

 

Rapport Företag/ansvarig Titel
2000    
Huvudrapport
Bilagor
Golder Grundteknik KB Översiktliga undersökningar av sediment i Viskans avrinningsområde
2001    
Huvudrapport
Delrapport 1
Delrapport 2
Bilagor
J&W Energi och Miljö AB Fördjupad undersökning av sediment i Viskan nedströms Borås
2002    
Huvudrapport Medins Sjö och Åbiologi AB Undersökning av bottenfauna i några förorenade Viskansjöar
VISKAN 2002:1 AB Hydrokonsult Bengt Nilsson Sedimenttransport i Viskan, sträckan Borås Rydboholm
VISKAN 2002:2 AB Hydrokonsult Bengt Nilsson Vattenföring i Viskan, sträckan Öresjö-Rydboholm
VISKAN 2002:3
Del 1
Del 2
Bilagor

 

Miljö Management Svenska AB
Hampus von Post
Undersökning av förorenade sediment i Viskan. Del 1 undersökningsdelen, del 2 Slutsatser och rekommendationer inklusive 2003:11
VISKAN 2002:4 Golder Associates AB, Anders Bank Kemiskt analysprogram för vertikal avgränsning av förorenade sediment
2003
Rapport Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet Fiskfysiologiska studier i Viskan
VISKAN 2003:1 Golder Associates AB, Anders Bank Förslag till kompletterande undersökningar inom ramen för miljökontrollprogram samt inför fördjupad riskbedömning (Resultat redovisas i rapport VISKAN 2003:6)
VISKAN 2003:2 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Anna Wahlqvist PM fiskstudier i Viskan 2002-2003
VISKAN 2003:3 Envipro Miljöteknik AB, Pär Erlander Efterbehandlingsmetoder för förorenade sediment
VISKAN 2003:4 Golder Associates AB, Anders Bank Förslag till analyser av förorenade sediment
VISKAN 2003:5 Golder Associates AB, Anders Bank Beräkning av förorenade sedimentvolymer
VISKAN 2003:6 Golder Associates AB, Anders Bank Komplettering av miljötekniska undersökningar i Viskan
VISKAN 2003:7 Golder Associates AB, Anders Bank Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning av föroreningar i Viskan nedströms Borås
VISKAN 2003:8 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Siv Hansson Ansvarsutredning (ej slutförd)
VISKAN 2003:9 Envipro Miljöteknik AB, Pär Erlander Åtgärdsutredning
VISKAN 2003:10 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Anna Wahlqvist Lägesrapport nov 2003
VISKAN 2003:11 Golder Associates AB, Anders Bank Beräkning av föroreningsmängder i Viskans bottensediment nedströms Borås (ingår även i sedimentkartering del 2)
VISKAN 2003:12 Golder Associates AB, Anders Bank Beräkning av föroreningstransporter i Viskan nedströms Borås under juli 2003-januari 2004)
VISKAN 2003:13 Golder Associates AB,Anders Bank
Envipro Miljöteknik AB, Pär Erlander
Projektrapport 1 - Riskbedömning med åtgärdsalternativ inklusive kostnadsuppskattningar
VISKAN2003_14.pdf Länsstyrelsen i Västra Götalands län Projektrapport 2 Riskvärdering
Sammanfattning Empirikon AB Sammanfattning av projektrapport 1 samt preliminärt förslag och övervägande