Sundet, Torsö

Vid Sundet på Torsö i Mariestads kommun har det legat ett sågverk. Vid undersökningar har rester från den verksamhet som bedrivits på platsen hittats.

Under 2014 och 2015 har kompletterande undersökningar och en åtgärdsutredning gjorts, en så kallad huvudstudie. Resultatet finns i rapporten nedan. SGU (Sveriges geologiska undersökning) har varit huvudman huvudstudien.

 Huvudstudie Sundet, Torsö, februari 2015

Den 19 februari 2015 hölls ett informationsmöte. Här nedan finns presentationen som visades på mötet och ett kortfattat informationsblad om situationen vid Sundet.

Presentation

Kortfattat informationsblad

 

Här presenteras resultatet från den miljötekniska markundersökning som genomfördes 2012-2013.

Kort sammanfattning

Undersökning Sundet

Bilagor till undersökning Sundet

Hälsoriskbedömning dioxin

Hälsoriskbedömning pentaklorfenol