Stallbackaområdet

Nu finns en vägledning i hur de förorenade massorna inom Stallbackaområdet bör hanteras.
Foto: Trollhättans kommun

Föroreningssituationen inom Stallbacka är allvarlig med stora mängder av framförallt metaller. Den typiska föroreningen inom Stallbacka industriområde är ferrokromslagg som kommer från den verksamhet som AB Ferrolegeringar drev på området 1927-1986. Ferrokromslaggen har fått en stor spridning inom Stallbacka industriområdet men även som utfyllnadsmaterial i olika sammanhang utanför detta område.  

En vägledning har tagits fram av Länsstyrelsen i samråd med Trollhättans Stad med anledning av föroreningssituationen inom Stallbacka industriområde. Vägledningen är ett sätt att hantera de markarbeten som behöver utföras inom området utan att föroreningsspridningen förvärras och med en ur miljö- och hälsosynpunkt godtagbar hantering av massor från området.  

Vägledningen är i första hand ett stöd vid handläggningen för tillsynsmyndigheterna och leder till en snabbare och mer enhetlig bedömning i liknande ärenden. Det är inte något juridiskt bindande dokument utan ett hjälpmedel vid myndigheternas hantering av de enskilda ärendena. För verksamhetsutövare innebär förhållningssättet i vägledningen att markföroreningsfrågor hanteras likartat inom det angivna området och med lokalt anpassade krav gentemot liknande frågor på andra platser.