Kemtvättar

Undersökningar av förorenade områden vid ett stort antal (43) f.d. kemtvättar i Västra Götalands län har genomförts.

Avsikten med projektet var att göra en undersökning av många områden med få prover på varje lokal, men att få fram tillräckligt med underlag för en MIFO fas 2 klassning. Genom att  undersöka många objekt i samma studie kan man samordna upphandlingen och på sätt få ner undersökningskostnaden per område. Några av de målsättningarna summeras nedan.

  • Undersöka med små medel
  • Översiktlig bild av hur det ser ut
  • Sålla fram nya åtgärdsobjekt, både bidrag & tillsynsspår
  • Statistik över ur det ser ut (antal i olika klasser mm)  

Deltagande i studien var frivilligt för fastighetsägarna, och av 50 utvalda objekt genomfördes undersökningar på 43 objekt. Av 43 undersökta objekt i projektet uppvisade 14 objekt inga detekterbara halter, ytterligare 14 objekt påvisade låga halter i ett eller flera media. Av de återstående 15 objekten påvisade 6 objekt halter av klorerade alifater över jämförvärden i ett eller flera media. I de 9 återstående objekten påvisades klorerade alifater i förhöjda halter, men inte överskridande jämförvärdena. Dessa 15 objekt bör undersökas vidare.

Här kan du ta del av rapporten om de undersökta kemtvättarna.

43 f.d. kemtvättar i Västra Götalands län.

Vill du ta del av bilagorna kan du kontakta Henrik Bengtsson vars kontaktuppgifter finns i rutan längst upp till höger.