Energihamnen i Göteborg

I över 100 år har olja hanterats i Energihamnen i Göteborg och föroreningar har upptäckts på flera håll. I ett samarbetsprojekt har nu riktlinjer tagits fram för hantering av den förorenade marken inom området.

Länsstyrelsen har i ett gemensamt projekt tillsammans med företagen i Energihamnen, Göteborgs Hamn AB, miljökonsulten Sweco och miljöförvaltningen i Göteborgs Stad tagit fram riktlinjer för markarbeten, hantering av förorenade massor och nya riktvärden för förorenad mark. Alla verksamheter inom området har fått riskklass 1 enligt MIFO vilket innebär den högsta riskklassen för förorenade områden.

– Projektet har inneburit en möjlighet att gemensamt ta ett helhetsgrepp på ett av länets mest prioriterade områden, säger Uffe Schultz, projektledare på Länsstyrelsen Västra Götaland. Eftersom arbetet har genomförts tillsammans med företagen har det inneburit en större delaktighet som bidragit till ett bättre resultat.

Projektet har pågått i ett och ett halvt år. Riktlinjerna ska bidra till en bättre miljö men även underlätta för företag och tillsynsmyndigheter och ge en enklare ärendehantering. Riktlinjerna beskriver vad man bör tänka på vid mark- och saneringsarbeten samt vad som gäller vid avveckling av verksamhet, vid påträffande av föroreningar och vid hantering av förorenade massor. Framför allt beskriver de när och hur tillsynsmyndigheten ska kontaktas i dessa ärenden.

De nya riktvärdena är anpassade efter förutsättningarna i området. De innebär att man utan risker för människor eller miljön kan acceptera att högre halter av vissa föroreningar lämnas kvar vid saneringsåtgärder jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärden, som tidigare använts. Sett ur ett helhetsperspektiv är detta bättre för miljön vid till exempel grävsaneringar eftersom mindre mängd massor då behöver transporteras till deponi.