Ale-projekten

Tre områden i Ale kommun har sanerats eller håller på att saneras med statliga medel. För ytterligare ett område är behovet av sanering stort.

Information om områdena Surte Glasbruk, Bohus Varv och Surte 2:38 finns på kommunens webbplats.

Älvängens industriområde

Älvängens industriområde ligger vid Göta älv. Här har varit industriverksamhet sedan början av 1900-talet.  Den mest aktiva perioden var under 1940, 1950 och 1960-talet. Nuvarande markanvändning består av småskalig industri, kontor, träningsanläggning och repslagarmuseum.  

Området är kraftigt förorenat från tidigare verksamheter med repslageri, tjärkokerier och tillverkning av korkisolering med beckinblandning. Beck är en restprodukt vid destillering av tjära. I marken finns det tjära i fri fas och finpartiklar med höga halter av cancerogena ämnen (PAH - polyaromatiska kolväten).  

Byggnad på Älvängens industriområde

Älvängens industriområde är ur stabilitetssynpunkt ett av de sämre områdena längs älven och har ett sådant läge att det skulle medföra stora konsekvenser om ett skred skulle inträffa. I Göta Älvutredningen (SGI 2009-2012) är området utpekat som ett av de 7 områden med högst skredrisk i älvdalen. Kommande klimatförändringar, med ökad nederbörd och större och snabbare variationer i flöden, ökar riskerna för skred.

En huvudstudie har genomförts med statliga bidragsmedel 2012/2013. Rapporten är uppdelad i två delar, dels en rapport med utförda undersökningar och dels en rapport med riskbedömning och åtgärdsutredning.

Det saknas finansiering för att genomföra de åtgärder som behövs. Ansvarsförhållandena är komplicerade och möjligheterna till statliga bidrag är begränsade.

Länsstyrelsen har i skrivelse tillsammans med Ale kommun efterfrågat ett särskilt uppdrag från regeringen för att samordna de förberedelser som krävs innan åtgärderna kan genomföras. Läs mer i regeringsskrivelse 2013-11-25 och tillhörande bilagor (1-9).