Rödfyrshögar

Från slutet av 1700-talet och ända fram till mitten av 1900-talet har alunskiffer brutits för att användas som bl.a. bränsle vid kalkbränning. Den restprodukt (skifferaskan) som bildades kallas rödfyr pga den starkt rödaktiga färgen.

Kalkugnarna byggdes upp i närheten av skifferbrotten för att slippa långa och besvärliga transporter. Efter att den brända kalken hade tagits omhand och transporterats bort deponerades restprodukten, rödfyren, i stora högar i närheten av kalkugnarna. Det finns även andra typer av rödfyr som härstammar från alunframställning samt oljeutvinning.

Rödfyr liknar vittrande gruvavfall. De föroreningar som förekommer i högsta halter är främst arsenik, uran, vanadin och molybden. Rödfyren innehåller även andra tungmetaller i relativt låga koncentrationer. Genom kontakt med syre vittrar sulfidmineralerna och ett surt och tungmetallhaltigt lakvatten uppstår som kan påverka omgivningen. Riskerna med rödfyren styrs till stor del av vilken typ av rödfyr som är upplagd. Spridningen från kalkrik rödfyr är generellt mindre.

Länsstyrelsen har i flera delprojekt arbetat för att kartlägga vilken miljö- och hälsopåverkan som kan vara förknippad med rödfyr. Det finns ett stort antal rödfyrshögar i Västra Götalands län, framförallt runt platåbergen Halle- och Hunneberg, Kinnekulle och Billingen. 65 rödfyrshögar har lokaliserats i sju av länets kommuner Undersökningarna har framförallt koncentrerats till tre stora högar i Falköpings kommun men resultaten är även av betydelse för övriga rödfyrsförekomster.

Resultaten av de utförda undersökningarna visar att riskerna med rödfyr inte bedöms vara så stora att omfattande åtgärder behöver vidtas.  Den spridda förekomsten av rödfyr samt användningen i olika sammanhang där människor exponeras gör dock att det finns ett stort behov av vägledning för hur rödfyr bör hanteras. Länsstyrelsen har därför tagit fram ett informationsmaterial till stöd för kommuner, företag och markägare som kommer i kontakt med rödfyr i olika sammanhang.

 Övriga aktuella rapporter om rödfyr

 • Länsstyrelsen Västra Götaland 2002:8. "Metalläckage från rödfyrshögar i Hornborgasjöns avrinningsområde, Falköpings kommun. Rapporten finns att läsa här (pdf-fil 5,8 MB)
 • VBB VIAK 2001-02-25. ”Rödfyr, metallhalter i vatten. 
 •  SWECO VBB VIAK 2002-11-20. ”Kompletterande studie av ytvattenkvalitet vid rödfyrsdeponier vid Rörsberga, Tomtens kalkbruk samt Uddagården 2002.”
 •   SWECO VBB VIAK 2001-05-07. ”Laktest Rödfyr”
 •     SWECO VBB VIAK 2001-12-03. ”Laktest Rödfyr/Alunskiffer”
 • Länsstyrelsen Västra Götaland 2002-12-05. "Sammanställning av inventerade rödfyrshögar (MIFO Fas 1)" Läs listan här(pdf-fil 71 kB)
 • Examensarbete. Götene kommun 2002. ”Misstänkt tungmetalläckage och påverkan på brunnar vid Rödfyrshögar på Kinnekulle i Götene kommun.”
 • Envipro Miljöteknik AB 2003-09-28, reviderad 2003-11-17. ”Undersökning, riskbedömning och prioritering av rödfyrshögar i Västra Götalands län – Undersökningar gällande Tomten, Rörsberga och Uddagårdens kalkbruk samt riskbedömning och prioritering av övriga rödfyrshögar i Västra Götalands län” . Rapporten finns att läsa här (pdf-fil 1 MB).
 • Envipro Miljöteknik AB 2003-11-21. ”Utökad sammanfattning av rapporten Undersökningar, riskbedömningar och prioritering av rödfyrshögar i Västra Götalands län” sammanfattning av rapporten (pdf-fil 976 kb).
 • Envipro Miljöteknik AB 2004-02-18. ”F.d. Flottans Skifferoljeverk vid Kinne-Kleva, Götene kommun – Förstudie” Undersökningen har utförts i SGU:s regi (Sveriges geologiska undersökning). Kontaktperson är Ulf Winnberg vid SGU.
 • SGI 2004-02-06. ”Miljöbedömning av Rödfyr Västra Götalands län”  Läs rapporten här (pdf-fil 246 kB)
 • Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 2004-02-27. "Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrhögar i Västra Götaland" Läs rapporten här (pdf-fil 144 kB).
 • Envipro Miljöteknik AB 2005-09-27, reviderad 2005-11-30. ”Undersökningar och fördjupad riskbedömning av Rödfyrshögar inom Falbygden, Västra Götalands län (etapp 3)”Läs rapporten  här! (pdf-fil942 kB).
 • Emma Lennmo, examensarbete SLU. Rapport 3 Uppsala 2006. ”Växters upptag av spårämnen från rödfyr – ett odlingsförsök vid tre rödfyrshögar i Västra Götalands län”.
 • Maria Greger, Botaniska institutionen, Stockholms Universitet. 2006. ”Metallupptag i växter odlade i rödfyr- och alunskifferjord.” Läs rapporten här här! (pdf-fil 608 kB)
 • Göteborgs Universitet, Hanna Svahnström Uppsats juni 2012. ”Arbetet med Rödfyr i Västra Götalands län – en sammanställning av kommunarbetet och underlag för utveckling av Länsstyrelsens vägledningsmaterial. Läs rapporten här (länk)
 • Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 2014-03-25. ”Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland. ” Vägledningen finns att läsa här (pdf-fil 100kB)       
 • Länsstyrelsen Västra Götaland. Områden med rödfyr- Vägledning 2014-06-24. Vägledningen finns att läsa här (pdf-fil 1 MB).