Ranstad

Vid Ranstad i Västergötland på gränsen mellan Skövde och Falköpings kommuner har uran utvunnits från alunskiffer. I slutet av 1960-talet utvanns ca 200 ton uran för den svenska kärnkraftsindustrin.

Utvinningen lämnade efter sig ett dagbrott i form av en 2 km lång trågliknande sänka med en bredd av cirka 100 m och med ett djup på 10-15 m. Gruvavfallet som består av urlakad alunskiffer innehåller svavelkis och ett flertal tungmetaller, främst uran och nickel. Detta avfall lades upp som en 25 ha stor deponi, den så kallad lakresthögen. Dessutom lämnade projektet efter sig ett industriområde med stora byggnader och avloppsanläggningar. 

Länsstyrelsen beslutade 1990 hur efterbehandlingen av gruvavfallet skulle gå till. Ett särskilt företag, SVAFO/Studsvik, har genomfört efterbehandlingen som innebär att lakresthögen har täckts med först ett tätskikt och därefter ett täckskikt. Dagbrottet har omvandlats till en sjö anpassad till omgivningen.

Efterbehandlingsprojektet har ett omfattande kontrollprogram, De uppsatta miljömålen har uppnåtts avseende kvaliteten på det lakvatten som tillförs den naturliga recipienten.

Under åren 2007 till 2009 genomfördes ett omfattande arbete med att omhänderta farligt avfall och kemikalier inom industriområdet. Därefter har ett omfattande mätningsprogram genomförts och rivning av de stora byggnaderna har påbörjats. Rivningsarbetena genomförs under ledning av Ranstad Industricentrum AB.

En arbetsgrupp har också bildats bestående av representanter för detta bolag samt Länsstyrelsen, SVAFO och Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetena beräknas klara i slutet av år 2017.