Bidrag till efterbehandling (sanering) av förorenade områden

Regeringen har för de närmaste åren anslagit hundratals miljoner kronor per år för efterbehandling av förorenade områden i landet. Naturvårdsverket fördelar pengarna som bidrag till länsstyrelserna som därefter förmedlar vidare till kommun eller annan myndighet.

Bidraget finns i två varianter, dels ett för de områden med mycket stor miljörisk och dels ett för områden som behöver saneras inför bostadsbyggnation. Gemensamt för de båda bidragen är:

  • Endast kommun eller statlig myndighet kan söka.
  • Bidrag kan endast ges till den del det inte finns någon ansvarig för att sanera föroreningen (Miljöbalken kapitel 10) En ansvarsutredning måste finnas.

Det är kommunen som i första hand är huvudman för bidragsfinansierade saneringar av förorenade områden. Ansökan skickar kommunen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansöker därefter om bidrag från Naturvårdsverket. Beskrivning av hanteringen av bidrag finns i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual - Efterbehandling av förorenade områden

  
  
Description
  
  
  
  
Bidrag – Miljö- och hälsoriskhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/sanerad-badplats.jpg
Bidrag för sanering av förorenade områden med stor miljö- och hälsorisk
Bidrag för sanering av förorenade områden med stor miljö- och hälsoriskIn page navigation
Bidrag – Bygga bostäderhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/sanering-infor-bostadsbyggande.jpg
Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder
Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäderIn page navigation

Pågående bidragsprojekt beskrivs i länsstyrelsens regionala program och på sidan efterbehandlingsprojekt