Bidrag – Miljö- och hälsorisk

Detta bidrag för efterbehandling av förorenade områden ges till områden med mycket stor miljörisk. Denna del av bidraget har funnits sedan 1990-talet.

Följande kriterier gäller för bidraget:

  • Endast kommun eller statlig myndighet kan söka.
  • Bidrag kan endast ges till den del det inte finns någon ansvarig för att sanera föroreningen (Miljöbalken kapitel 10) En ansvarsutredning måste finnas.
  • Företrädelsevis områden i MIFO riskklass 1.
  • Bidrag kan sökas för både undersökningar och åtgärder.
  • Bidrag ges normalt endast för sanering till industrimark (Mindre känslig markanvändning (MKM) men undantag finns).

Ansökan skickas till Länsstyrelsen som i vår tur ansöker hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket prioriterar bidragsansökningar utifrån den nationella planen. Utöver en stor hälso- och miljörisk används bland annat följande urvalskriterier:

  • Tillsynsdriven efterbehandling – områden där det finns någon som delvis ska betala en efterbehandling.
  • Teknikutveckling.
En sanerad badplats i Bengtsfors