Bidrag – Bostadsbyggnation

Detta bidrag för efterbehandling av förorenade områden ges till områden där en efterbehandling behövs för att möjliggöra bostadsbyggnation. Bidraget tillkom 2016 och då avsattes 300 miljoner kronor. För 2017 är också 300 miljoner kronor avsatta och för kommande år 200 miljoner kronor per år.

Följande kriterier gäller för bidraget:

 • Endast kommun eller statlig myndighet kan söka.
 • Bidrag kan endast ges till den del det inte finns någon ansvarig för att sanera föroreningen (Miljöbalken kapitel 10) En ansvarsutredning måste finnas.
 • MIFO riskklass 1-3 eller motsvarande
 • Bidrag kan endast sökas för åtgärder, ej undersökningar
 • Det ska inte vara ekonomiskt bärkraftigt att uppföra bostäder utan statsstöd
 • Det måste finnas ett behov av bostäder i aktuellt område
 • Värdeökningen efter sanering (för fastigheten) ska vara bedömd. 
 • Kommunen ska som minst ha beslutat om att påbörja detaljplaneläggning för bostadsändamål

Mall för ansökan, ansvarsutredning och övrig information om bidraget finns på Naturvårdsverkets webbplats

Naturvårdsverket kommer prioritera ansökningar enligt följande:

 • Antal bostäder
 • Genomförbart inom den tid som ansökan anger – hur nära antagandet detaljplanen är
 • Områdets risk för hälsa och miljö 

Ansökan skickas till Länsstyrelsen som i vår tur ansöker hos Naturvårdsverket.