Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark att bygga bostäder på.

Bidraget för efterbehandling av förorenade områden ges till områden där en efterbehandling behövs för att möjliggöra bostadsbyggnation.

För 2017 är 300 miljoner kronor avsatta och för kommande år 200 miljoner kronor per år.

Ansökan

Mall för ansökan och övrig information om bidraget finns på Naturvårdsverkets webbplats

Ansökan skickas till Länsstyrelsen som sedan ansöker hos Naturvårdsverket.

Kriterier för att få bidrag

Följande kriterier gäller för bidraget:

 • Endast kommun eller statlig myndighet kan söka
 • Bidrag kan endast ges till den del det inte finns någon ansvarig för att sanera föroreningen (Miljöbalken kapitel 10) En ansvarsutredning måste finnas.
 • MIFO riskklass 1-3 eller motsvarande.
 • Bidrag kan endast sökas för åtgärder, ej undersökningar.
 • Det ska inte vara ekonomiskt bärkraftigt att uppföra bostäder utan statsstöd.
 • Det måste finnas ett behov av bostäder i aktuellt område
 • Värdeökningen efter sanering (för fastigheten) ska vara bedömd.
 • Kommunen ska som minst ha beslutat om att påbörja detaljplaneläggning för bostadsändamål.

Prioritering av ansökningar 

Naturvårdsverket kommer prioritera ansökningar enligt följande:

 • Antal bostäder
 • Områdets risk för hälsa och miljö
 • Genomförbart inom den tid som ansökan anger – hur nära antagandet detaljplanen är