Arbetsgång

Arbetet med förorenade områden utförs stegvis.

Identifiering/Inventering:

Området identifieras som misstänkt förorenat och ges en branschklass utifrån den verksamhet som bedrivits på platsen. Därefter görs en inventering av området där bland annat områdets historik, använda kemikalier och känslighet och skyddsvärde klarläggs. Detta arbete resulterar i en riskklass enligt MIFO. Läs mer om detta arbete på sidorna om inventering enligt MIFO.

Undersökning:

Ett område som är misstänkt förorenat behöver undersökas. Detta kan bli aktuellt på flera sätt. Till exempel kan tillsynsmyndigheten förelägga om undersökning. Det kan också ske i samband med fastighetsförsäljning. Undersökningar kan delas in i förstudie respektive huvudstudie. Vid en förstudie görs en översiktlig undersökning för att bedöma om det finns ett behov av åtgärd eller inte. Om det finns ett behov behöver oftast ytterligare undersökningar och en åtgärdsutredning tas fram - en så kallad huvudstudie. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets webbplats

Efterbehandlingsåtgärd:

Om så behövs ska området åtgärdas efter undersökning. Det finns olika metoder som till exempel bortschaktning, åtgärder på plats genom ventilering av förorening eller kontrollerad nedbrytning av föroreningar. Vid varje åtgärd måste en bedömning göras av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets webbplats.