Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen eller kommunernas miljökontor informerar om vad som gäller inom vattenskyddsområden och kontrollerar att föreskrifterna efterlevs.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har under åren 2005-2009 besökt 21 av länets kommuner för att på lokal nivå diskutera arbetet med att skydda vattentäkter. Vid besöken har tjänstemän och ibland även politiker från kommunal fysisk planering, teknisk försörjning, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst deltagit.

Överlåtande av tillsyn

Sedan Miljöbalken införandes kan både Länsstyrelsen och kommunfullmäktige fastställa vattenskyddsområden. Tillsynen över fastställda föreskrifter följer med beslutande myndighet.

De verksamheter som ofta regleras i skyddsföreskrifter är verksamheter för vilka de kommunala nämnderna för miljö- och hälsoskyddsfrågor är tillsynsmyndighet. Mot bakgrund av denna normala prövnings- och tillsynsmyndighet och därtill kommunernas lokalkännedom anser Länsstyrelsen att det ofta är en fördel om kommunerna sköter tillsynen inom vattenskyddsområden.

Om det i kommunen finns flera vattenskyddsområden kan en följd av olika beslutsfattande myndigheter dessutom bli så att det blir olika tillsynsmyndigheter inom de olika skyddsområdena. För de kommuner som har vattenskyddsområden där fastställande skett dels av Länsstyrelsen dels i kommunfullmäktige kan ett generellt övertagande av tillsynsansvaret för vattenskyddet vara ett bra sätt att få en enhetlig hantering av ärenden inom kommunens vattenskyddsområden.

Länsstyrelsen kan enligt miljöbalken (kap 26) och tillhörande tillsynsförordning (1998:900) överlåta till den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor att bedriva tillsyn över föreskrifter inom vattenskyddsområden efter begäran av den aktuella kommunens fullmäktige. Länsstyrelsen ska, efter en ansökan från kommunfullmäktige, pröva kommunens möjligheter att uppfylla det åtagande som en delegation innebär med avseende på resurser, kompetens och organisation. Därefter fattar Länsstyrelsen beslut i frågan.

Rätten att pröva dispenser från fastställda föreskrifter införs i det enskilda beslutet om vattenskyddsområde. I samband med att ett vattenskyddsområde fastställs måste alltså prövningsinstans för dispenser hanteras. Prövningsinstans kan vara Länsstyrelsen eller den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Dispensrätten kan alltså inte föras in i beslutet om övertagande av tillsynsansvar för vattenskyddsområden inom kommunen.