Frågor och svar om låga vattennivåer i Västra Götalands län

Man hör hela tiden att klimatförändringen medför att det kommer att regna mer, hur kommer det sig då att vi har brist på grundvatten?

Klimatförändringar syns först på längre sikt, som medelvärden för minst 30 år. Det kan på kort sikt bli större skillnader i väderleken. Den långa torra perioden som gett lågt grundvatten kan vara en naturlig årsvariation. I östra Götaland kommer det bli torrare klimat och där stämmer vädret mer med de långsiktiga modellerna.

Källa: Vakthavande hydrolog, SMHI

Varför var det så lite vatten under sommaren?

Den låga grundvattennivån berodde på att vi hade haft väldigt liten nederbörd under lång tid tillbaka. På grund av den snöfattiga vintern fylldes grundvattenmagasinen på väldigt lite under våren. Under våren och sommaren ökar avdunstningen av det vatten vi får genom nederbörden samtidigt som växterna är aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Vad är grundvatten?

Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Med hänsyn till vattnets uppträdande kan man särskilja en övre zon, den omättade zonen eller markvattenzonen (där det även finns luft i porerna), och en nedre, den mättade zonen eller grundvattenzonen. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Hur mycket regn/nederbörd behövs det för att situationen med torka ska förbättras?

Det beror på vilken vattenhalt marken har och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten, däremot, kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder.

Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen. Det kan då behövas dubbelt så mycket nederbörd som normalt för att det ska bildas grundvatten. Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning

Hur snabbt sjunker grundvattennivån under sommarmånaderna?

Grundvattennivån sjunker vanligtvis ca 1 cm per dygn.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Vem har hand om bevattningsförbud av dricksvatten?

Varje kommun avgör om det behövs bevattningsförbud för det egna kommunala vattnet.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för privata bevattningsuttag och kan förbjuda uttag som inte har tillstånd, särskilt om det råder torka.

Varför bör de som tar ut vatten söka tillstånd?

Fördelen med att ha ett tillstånd är att det ger rättighet att ta vatten inom de ramar som tillståndet sätter.  Då vet man vad som gäller och blir inte tvungen att sluta ta vatten när Länsstyrelsen går ut med rekommendationer om att spara.  

Om jag tar mitt bevattningsvatten direkt ur Vänern eller Göta älv, går det väl bra?

Ett uttag ur större vattenområden såsom Vänern och Vättern eller Göta älv orsakar troligtvis ingen skada då där är så mycket vatten.

Hur mycket ska det regna innan en uppmaning om att spara på vattnet tas tillbaka?

Hemsidan ska uppdateras varje månad och där ska information finnas med Länsstyrelsens rekommendationer.

Vad menas med låg vattenföring?

Vattenföringen anger hur stor volym vatten som passerar per tidsenhet. Den anges oftast i kubikmeter per sekund (m³/s). Den lägsta vattenföringen som mäts under ett år är det årets lågvattenföring.

Ett medelvärde av den lägsta vattenföring från ett större antal år kallas medellågvattenföring (MLQ) och är ett statistiskt mått. Den lägsta av alla årens lågvattenföring kallas lägsta lågvattenföring (LLQ).

SMHI:s vattenwebb.

Ett pressmeddelande om att spara på vattnet låter diffust, är det ett förbud?

Ett pressmeddelande om att spara på vattnet är en rekommendation, men Länsstyrelsen kan bedriva tillsyn mot dem som inte följer rekommendationen. Vi kan åka ut när vi fått en anmälan eller på eget initiativ och bevattning som skadar enskilda eller allmänna intressen kan leda till åtalsanmälan samt föreläggande eller förbud riktat direkt till den som tar vatten.