Vattenläget i länet

Sommaren 2017 inleddes med generellt lägre grundvattennivåer och flöden i vattendragen än normalt i länet och som förvärrades under sommaren. Grundvattennivåerna har nu förbättrats. När det gäller vattendragen så är det framförallt de större vattendragen som har fått en högre vattenföring än normalt men några små vattendrag har fortfarande lägre flöden än normalt.

Om sidan

På denna sida hittar du en överblick över nivåerna för yt- och grundvatten i Västra Götalands län.

Samlad bild

De stora grundvattenmagasinens fyllnadsgrad är nu under eller mycket under det normala i de norra delarna av Västra Götaland samt på några platser längs västkusten. För de små grundvattenmagasinen är fyllnadsgraden under eller mycket under det normala längs Vänerns södra och östra delar. I övriga delar av länet är grundvattenmagasinens fyllnadsgrad nära, över och mycket över det normala. Läget ser bättre ut än i somras.

Vänern har ganska normal vattennivå men Vättern har relativt lågt vattenstånd. Flödet i de flesta vattendragen har återhämtat sig och är över och mycket över det normala. Det gäller framför allt de större vattendrag men i några av de mindre vattendrag är fortfarande flödet under eller mycket under det normala.

Länsstyrelsens rekommendationer vid torka

Du som har kommunalt vatten bör vara uppmärksam på om kommunen går ut med rekommendationer eller bevattningsförbud.

Du som har en egen brunn bör hålla koll på vattennivån i brunnen och vara sparsam med vattnet om nivån är låg. Om du har brunn i ett område som pekas ut som särskilt drabbat, eller där kommunen har informerat om brist bör du vara särskilt sparsam med ditt vatten. Detsamma gäller om det har varit problem med vattentillgången i brunnen tidigare.

Den som tar vatten ur ett vattendrag, till exempel för bevattning, och som inte har tillstånd till detta ska vara uppmärksam på nivåerna i vattendraget. Det är inte tillåtet att ta vatten så att det blir en förändring av vattenflödet som kan påverka djur och växter i vattendraget. Om vattnet är så lågt att vattenmiljön kan ta skada måste uttaget av vatten upphöra.


Bildtext: Missunnebäcken i Skara kommun, 20 maj 2017. Foto: Mats Rydgård.

Påverkan av torka i länet 2017

I Västra Götaland finns 49 kommuner med vitt skilda förutsättningar i geologi, nederbörd och befolkning. Situationen har därför skiljt sig mycket från en kommun till en annan.

Länsstyrelsens bild av läget i kommunerna bygger på statliga källor som SMHI och SGU, på enkätsvar från kommunerna i april och i juli samt på information om bevattningsförbud i vissa kommuner.

Redan i april såg ett antal kommuner en påverkan av torka. För många kommuner finns uppgifter om någon form av påverkan av torka under sommaren.

Karta över påverkan av torka 2017

Påverkan på lantbruket 2017

Det kan finnas lantbruk som har fått problem med vattenförsörjningen under sommarens torka:

Stora djurbesättningar har behov att stora mängder vatten. En mjölkbesättning kan förbruka 150-200 l vatten per djur och dag i sin produktion. Begränsas vattentillgången påverkas produktionen mycket negativt.

Även odlare av grönsaker, frukt och bär kan ha fått problem med vattentillgången, informerar Kirsten Jensen, trädgårdskonsulent, Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

SMHI har i sin idébank visat att nya bevattningsdammar kan behövas i nytt klimat.

 Läs mer

Vattennivåer i landet:
Krisinformation.se

Spartips:
Livsmedelsverket

Kalmar län

Bevattningsförbud, exempel:
Mariestad

Svenljunga

Tanum

Tranemo

Information på kommuners webbplatser, exempel:
Vänersborg

Trollhättan

Miljösamverkan östra Skaraborg (Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg)

Bollebygd

Töreboda

Gullspång