Vattenläget i länet

Juni månad har startat med regn, vilket har varit positivt för vattendragen. Regnet kan även ha gett en påfyllnad i vissa brunnar i små grundvattenmagasin. Totalt sett är dock grundvattennivåerna fortsatt lägre än normalt och flödena i vattendragen är fortsatt låga i de östra delarna av länet.

Om sidan

På denna sida hittar du en överblick över nivåerna för yt- och grundvatten i Västra Götalands län.

Samlad bild

Den regniga inledningen av juni månad har inneburit en förbättring framförallt i vattendragen i de sydvästra delarna av länet och för små vattentäkter. För stora vattentäkter gör dock regnet knappt någon skillnad.

Sommaren 2017 startade med generellt lägre grundvattennivåer än normalt i länet. I slutet av maj var nivåerna lägre än vid samma tidpunkt 2016. Vi får räkna med att det kommer att vara lägre nivåer än normalt under hela sommaren eftersom växterna tar upp mycket vatten och väldigt lite grundvatten bildas även om det regnar.

Särskilt mycket lägre än normalt är grundvattennivåerna i sydöst, där både Svenljunga och Tranemo har utfärdat bevattningsförbud. I Skaraborg, där torrsituationer är mer vanligt förekommande, är nuläget också särskilt torrt.

Bäst ser läget ut i sydväst, medan det ser torrare ut i de nordligare kustkommunerna. Längs hela kusten bedöms risken för problem med salt i brunnar något högre än normalt.

Regniga perioder kan göra situationen tillfälligt bättre genom att det blir mindre behov av bevattning i lantbruket, mer vatten i vattendragen och en viss påfyllnad av de brunnar som finns i små magasin. Det finns dock en mindre reserv än vanligt att ta av, med låga nivåer i de stora grundvattenmagasinen och i de stora sjöarna. En normal sommartorka kan därför snabbt ge låga flöden i vattendragen och låga nivåer i brunnar.

Länsstyrelsens rekommendationer

Det finns anledning att vara försiktig med att använda vatten och inte använda stora mängder i onödan.

Du som har kommunalt vatten bör vara uppmärksam på om kommunen går ut med rekommendationer eller bevattningsförbud.

Du som har en egen brunn på en plats där det tidigare har varit problem med vattentillgången bör vara särskilt sparsam med ditt vatten. Om du har egen brunn i ett område som har pekats ut som särskilt drabbat, eller där kommunen har informerat om brist, bör du också vara sparsam.

Den som tar vatten ur ett vattendrag, till exempel för bevattning, och som inte har tillstånd till detta ska vara uppmärksam på nivåerna i vattendraget. Om vattnet är så lågt att vattenmiljön kan ta skada måste uttaget av vatten upphöra.


Bildtext: Missunnebäcken i Skara kommun, 20 maj 2017. Foto: Mats Rydgård.

Läget i kommunerna

I Västra Götaland finns 49 kommuner med vitt skilda förutsättningar i geologi, nederbörd och befolkning. Situationen kan därför skilja sig mycket från en kommun till en annan.

I april 2017 skickade Länsstyrelsen en enkät till länets kommuner. Kommunerna fick skatta påverkan av torka på en tregradig skala med svarsalternativ "Ingen påverkan", "Viss påverkan" och "Stor påverkan".

Av 39 kommuner som har svarat har 18 uppgivit en större bedömd påverkan 2017 än vad de såg under sommaren och hösten 2016. Mestadels handlar det om att fler hushåll, lantbruk och industrier kan få problem med vattentillgången. Om sommaren 2017 blir torr så kan också vattenlevande djur och växten drabbas hårdare.

Karta över bedömning av påverkan av torka 2017 jämfört med 2016.

Redan i april såg ett antal kommuner en påverkan av torka. Ett fåtal kommuner såg en begynnande problematik för den kommunala vattenförsörjningen och ett större antal kommuner såg en påverkan av låga vattennivåer på annat, främst privat vattenförsörjning (hushåll, lantbruk och industrier) eller miljö och naturvärden.

Karta över påverkan av torka på den kommunala vattenförsörjningen i april 2017.

Karta över påverkan av torka på annat än den kommunala vattenförsörjningen, till exempel privata brunnar, i april 2017.

Lantbruk

Det kan finnas lantbruk som får problem med vattenförsörjningen under sommaren:

Stora djurbesättningar har behov att stora mängder vatten. En mjölkbesättning kan förbruka 150-200 l vatten per djur och dag i sin produktion. Begränsas vattentillgången påverkas produktionen mycket negativt.

Även odlare av grönsaker, frukt och bär kan få problem med vattentillgången, informerar Kirsten Jensen, trädgårdskonsulent, Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

SMHI har i sin idébank visat att nya bevattningsdammar kan behövas i nytt klimat.

Ytvatten

I delar av länet är nivåer i sjöar och vattendrag mycket låga. Detta gäller även en av våra största vattenresurser, Vättern.


Vätterns vattenstånd under det senaste året. Vättern har fortfarande en låg vattennivå. Källa: SMHI.