Vattenläget i länet

I stora delar av Västra Götaland råder fortfarande generellt låga vattennivåer jämfört med normalläget.

Om sidan

På denna sida hittar du en överblick över nivåerna för yt- och grundvatten i Västra Götalands län.

Samlad bild

Sommaren 2017 inleddes med generellt lägre grundvattennivåer än normalt i länet. Vi får räkna med att det kommer att vara lägre nivåer än normalt under hela sommaren eftersom växterna tar upp mycket vatten och väldigt lite grundvatten bildas även om det regnar.

Regn under juni månad har inneburit en förbättring av läget, framförallt i vattendragen i de sydvästra delarna av länet och för små vattentäkter. För stora vattentäkter innebär regnet knappt någon skillnad.

Nederbördsrika perioder kan göra situationen bättre genom att behovet av bevattning minskar, mer vatten i vattendragen och en påfyllnad av många privata brunnar i små grundvattenmagasin. Det finns dock en mindre reserv än vanligt att ta av, på grund av låga nivåer i de stora grundvattenmagasinen och i de större sjöarna. En normal sommartorka kan därför snabbt ge låga flöden i vattendragen och låga nivåer i brunnar.

Länsstyrelsens rekommendationer

Det finns på många håll anledning att vara försiktig och inte använda stora mängder vatten i onödan.

Du som har kommunalt vatten bör vara uppmärksam på om kommunen går ut med rekommendationer eller bevattningsförbud.

Du som har en egen brunn bör hålla koll på vattennivån i brunnen och vara sparsam med vattnet om nivån är låg. Om du har brunn i ett område som pekas ut som särskilt drabbat, eller där kommunen har informerat om brist bör du vara särskilt sparsam med ditt vatten. Detsamma gäller om det har varit problem med vattentillgången i brunnen tidigare.

Den som tar vatten ur ett vattendrag, till exempel för bevattning, och som inte har tillstånd till detta ska vara uppmärksam på nivåerna i vattendraget. Det är inte tillåtet att ta vatten så att det blir en förändring av vattenflödet som kan påverka djur och växter i vattendraget. Om vattnet är så lågt att vattenmiljön kan ta skada måste uttaget av vatten upphöra.


Bildtext: Missunnebäcken i Skara kommun, 20 maj 2017. Foto: Mats Rydgård.

Läget runt om i länet

I Västra Götaland finns 49 kommuner med vitt skilda förutsättningar i geologi, nederbörd och befolkning. Situationen kan därför skilja sig mycket från en kommun till en annan.

Länsstyrelsens bild av läget i kommunerna bygger på statliga källor som SMHI och SGU, på enkätsvar från kommunerna i april och i juli samt på information om bevattningsförbud i vissa kommuner.

Redan i april såg ett antal kommuner en påverkan av torka. Generellt har sommaren hittills inte blivit så torr som befarat, men för många kommuner finns uppgifter om någon form av påverkan av torka under sommaren.

Karta över påverkan av torka 2017

De södra delarna av Sjuhärad är ett område där grundvattennivåerna är särskilt låga i förhållande till det normala, vilket påverkar såväl privat som kommunal vattenförsörjning. Norra Sjuhärad är inte lika hårt drabbat, även om nivåerna också där ligger under det normala.

Skaraborg är normalt torrare än övriga länet och så även i år. Detta kan vara ett problem för dem som tar sin vattenförsörjning från grundvattnet. Flera av kommunerna tar dock sitt dricksvatten från Vänern eller Vättern och har därför inga problem med tillgången. I åar och bäckar i Skaraborg har vattenflödena varit mycket låga under sommarens torrare perioder. Under dessa torrperioder kan vattenlevande djur och växter ta skada om nivåerna sjunker, till exempel när någon tar vatten för bevattning.

Dalsland har tydligt lägre vattennivåer än normalt på flera håll. Även i sjöar och vattendrag har nivåerna varit låga under sommarens torrare perioder. På vissa håll har nivåerna varit så låga att vattenlevande djur och växter kan ta skada om vattentillgången minskar ytterligare.

För de sydliga kustkommunerna ser läget bättre ut än för de flesta andra kommuner. För de nordliga kustkommunerna är läget torrare. De flesta privata brunnar ute vid kusten finns i mindre magasin där både regn och torka ger snabbare effekt. Torrperioder under sommaren ger där en risk för att salt vatten kommer in i dricksvattnet om förbrukningen samtidigt är hög.

Kommunerna runt Göta älv har generellt vattennivåer som avviker lite från det normala, men lokala variationer förekommer, särskilt för den privata vattenförsörjningen.

I Vättern ligger vattennivån under första halvan av juli cirka 3 dm under normal nivå. För tillgången på dricksvatten gör detta dock ingen skillnad eftersom sjöns totala volym är mycket stor.

Lantbruk

Det kan finnas lantbruk som får problem med vattenförsörjningen under sommaren:

Stora djurbesättningar har behov att stora mängder vatten. En mjölkbesättning kan förbruka 150-200 l vatten per djur och dag i sin produktion. Begränsas vattentillgången påverkas produktionen mycket negativt.

Även odlare av grönsaker, frukt och bär kan få problem med vattentillgången, informerar Kirsten Jensen, trädgårdskonsulent, Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

SMHI har i sin idébank visat att nya bevattningsdammar kan behövas i nytt klimat.

 Läs mer

Vattennivåer i landet:
Krisinformation.se

Spartips:
Livsmedelsverket

Kalmar län

Bevattningsförbud, exempel:
Mariestad

Svenljunga

Tanum

Tranemo

Information på kommuners webbplatser, exempel:
Vänersborg

Trollhättan

Miljösamverkan östra Skaraborg (Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg)

Bollebygd

Töreboda

Gullspång