Miljögifter

Landets sjöar, vattendrag och kustvatten når inte god kemisk status på grund av för höga halter av kvicksilver och det bromerade flamskyddsmedlet PBDE. Förutom dessa två ämnen har andra miljögifter klassats som ett miljöproblem i en procent av länets ytvatten. Endast vattendirektivets gränsvärden har använts i denna bedömning.

Miljögifter i grundvatten redovisas här.

Kvicksilver

Under många år släppte Sverige och andra länder ut kvicksilver som via luftnedfall och vattenutsläpp förorenade mark och vatten. Ämnet användes förr i kemisk industri och vid pappers- och massabruk men också vid betning av säd och i elektriska apparater som lysrör. Kvicksilver är mycket giftigt och i stort sett all användning är idag förbjuden. Men fortfarande är halterna av kvicksilver i vatten för höga och landet kommer under en lång tid fortsätta att ha förhöjda kvicksilverhalter i fisk. 

Bromerade flamskyddsmedlet PBDE

Det bromerade flamskyddsmedlet PBDE användes tidigare till att förhindra bränder och fanns i elektroniska apparater, textilier och möbler. PBDE är nu förbjudet men ämnet finns kvar i miljön. Förhöjda halter i fisk hittas i de flesta sjöar, vattendrag och kustvatten.

Andra ämnen

Förutom kvicksilver och PBDE har andra miljögifter klassats som ett miljöproblem i en procent av länets ytvatten. Endast vattendirektivets gränsvärden har använts i bedömningen. Nya prioriterade ämnen som dioxin och flamskyddsmedlet PFOS kommer att bedömas 2017-2018.

Dessa ämnen bedöms

  • Prioriterade ämnen är en lista på miljöfarliga ämnen med gränsvärden på EU-nivå. Dessa ämnen ingår i bedömningen av kemisk status.
  • Övriga ämnen som släpps ut i betydande mängd i vattnet kallas särskilda förorenande ämnen. Hav- och vattenmyndigheten har tagit fram bedömningsgrunder för dessa ämnen. Dessa ämnen ingår i bedömningen av ekologisk status.

Kostråd för fisk

Fisk är nyttig mat och därför är det bra att äta fisk och skaldjur ofta. Men tyvärr innehåller vissa fiskar höga halter av kvicksilver, PCB och dioxin som kan vara skadliga för hälsan. Livsmedelsverket har därför kostrekommendationer för flera olika fiskar som abborre, gädda, gös, lake, hälleflundra, vildfångad lax, öring och sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern.

Om du följer kostråden går det oftast bra att äta fisk som kommer från vatten som inte når god kemisk status på grund av för höga halter av kvicksilver och PBDE. Kontakta gärna din kommuns miljökontor för mer information om ditt vatten.

Mer information

Livsmedelsverkets kostråd för vildfångad lax, öring och sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern
Livsmedelsverkets kostråd för övrig fisk

Relaterat
Arbete med förorenade områden
Kemikalier och kemikaliehantering