Grundvatten

I länet finns drygt 200 grundvattenförekomster. De flesta uppnår god kemisk och kvantitativ status, men många riskerar att i framtiden inte nå god kemisk status. För många grundvattenförekomster saknas analyser och kunskapsnivån om våra grundvattenförekomster måste förbättras. Skyddet av våra vattentäkter är bristfälligt och arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden är fortsatt viktigt. 

Kemisk status

96 procent av länets grundvattenförekomster bedöms ha god kemisk status. I nio av grundvattenförekomsterna har bekämpningsmedel, som nu är förbjudna, påträffats i så höga halter att deras status har bedömts som otillfredsställande (figur 1). För nästan hälften av grundvattenförekomsterna finns en risk att god kemisk status inte kommer att nås i framtiden på grund av att de bedöms vara påverkade av exempelvis förorenade områden, vägar och/eller jordbruk (figur 2).

Bedömningen av kemisk status görs utifrån om analyser av ett antal ämnen, som metaller, miljögifter, näringsämnen, klorid mm, överskrider eller underskrider fastställda riktvärden. Riktvärden återfinns i Sveriges Geologiska Undersöknings föreskrifter SGU FS 2013:2. För de grundvattenförekomster som saknar analysdata så bedöms kemisk status som god.

Kvantitativ status

Samtliga av länets grundvattenförekomster bedöms ha god kvantitativ status (figur 3). För fyra av grundvattenförekomsterna bedöms det finnas en risk att de inte ska nå god kvantitativ status i framtiden på grund av problem med för höga kloridhalter (figur 4).

Bedömningen av kvantitativ status görs utifrån om det råder balans mellan nybildning och uttag av grundvatten i en grundvattenförekomst. Indikationer på att en grundvattenförekomst riskerar att inte uppnå god kvantitativ status kan vara förhöjda kloridhalter eller vattenbrist. För de grundvattenförekomster som saknar underlag bedöms kvantitativ status som god. Kriterier för bedömning av kvantitativ status återfinns i Sveriges Geologiska Undersöknings föreskrifter SGU FS 2013:2.

Vad är en grundvattenförekomst?

Vattenförvaltningen ska omfatta sådant grundvatten som är viktigt för vattenförsörjning nu, i framtiden och/eller viktigt för att upprätthålla grundvattenberoende ekosystem. Grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen utgörs oftast av sand- och grusavlagringar, kristallint eller sedimentärt berg som medger ett dricksvattenuttag större än 10 m3/dygn eller till fler än 50 personer nu eller i framtiden. 

Mer information

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Vattenmyndigheterna

Figur 1. Grundvatten kemisk status.
Figur 2. Grundvattenförekomster som riskerar att inte nå kemisk status 2021.

 


Figur 3. Grundvatten kvantitativ status.

Figur 3. Grundvattenförekomster som riskerar att inte nå kvantitativ status 2021.