Ekologisk status

Bara en av fyra sjöar når god ekologisk status och en av sex vattendragssträckor. Inga kustvatten når god ekologisk status. Den främsta orsaken är fysisk påverkan. Övergödning och försurning är också vanliga miljöproblem.

De största miljöproblemen i länet är fysisk påverkan. Drygt hälften av alla sjöar och vattendrag har problem med dammar som hindrar vattenlevande djur från att vandra och har gjort att många forssträckor har försvunnit. Ett annat lika vanligt problem med fysisk påverkan är att strandkanten har försvunnit på grund av framför allt rensningar, invallningar, kanalisering, bebyggelse och jordbruksmark.

Många vatten har också problem med övergödning och försurning. Drygt en tredjedel av alla sjöar och vattendragssträckor är antingen övergödda eller försurade. Övergödning är orsaken till att kustvattnen inte når god ekologisk status.


Ekologisk status från vattendatabasen VISS.

Vad innebär god ekologisk status?

Vart sjätte år klassar länsstyrelserna alla sjöar, vattendrag, kust och grundvatten. Bedömningarna redovisas i vattendatabasen VISS. Alla klassade vatten i EU ska, med några undantag, nå god ekologisk status. Biologiska undersökningar har stor betydelse när vi klassar ekologisk status och dessa så kallade kvalitetsfaktorer ingår:

Vattendrag: bottendjur, fisk och kiselalger
Sjöar: bottendjur, fisk, växtplankton och undervattensväxter (makrofyter)
Kustvatten: bottendjur, växtplankton och makroalger

God ekologisk status innebär att de växter och djur som borde finnas i vattenförekomsten kan leva och föröka sig i vattnet. Vattenförekomsten kan vara påverkad av mänsklig verksamhet som exempelvis näringsämnen eller fysiska hinder som människan har anlagt, men dessa påverkar inte växter och djur i någon väsentlig omfattning. Förhållandena i vattnet får inte uppvisa mer än små avvikelser från vad som betraktas som naturliga förhållanden (referenstillståndet). Referenstillståndet sätts för olika typer av vatten, regioner inom EU och för olika kvalitetsfaktorer. Vatten som är nära referenstillståndet klassas till hög ekologisk status. Fem klasser finns: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig ekologisk status.

Mer information

Vattendatabasen VISS
Information om vattenförvaltningen hos Havs- och vattenmyndigheten
Åtgärder för en bättre vattenmiljö