Senaste statusklassningen av länets vatten

Endast en av tre vattenförekomster når god status. Vatten som riskerar att inte klara god status måste åtgärdas till 2021 eller senast 2027. Landets länsstyrelser klassade 2013-2014 för andra gången landets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Sjöar, vattendrag och kustvatten

Det största miljöproblemet i länet är fysisk påverkan, vilket drygt hälften av alla sjöar och vattendrag har problem med. Dammar hindrar vattenlevande djur från att vandra och har gjort att många forssträckor har försvunnit. Ett annat lika vanligt problem med fysisk påverkan är att strandkanten har försvunnit på grund av framför allt rensningar, invallningar, kanalisering, bebyggelse och jordbruksmark.

Många vatten har också problem med övergödning och försurning. Drygt en tredjedel av länets sjöar och vattendragssträckor är antingen övergödda eller försurade. Övergödning är orsaken till att kustvattnen inte når god ekologisk status.

De flesta av landets sjöar, vattendrag och kustvatten når inte god kemisk status på grund av för höga halter av kvicksilver och det bromerade flamskyddsmedlet PBDE. Förutom dessa två ämnen har andra miljögifter klassats som ett miljöproblem i en procent av länets ytvatten. Endast vattendirektivets gränsvärden har använts i denna bedömning.

Grundvatten

I länet finns drygt 200 grundvattenförekomster. De flesta uppnår god kemisk och kvantitativ status, men många riskerar att i framtiden inte nå god kemisk status. För många grundvattenförekomster saknas analyser och kunskapsnivån om våra grundvattenförekomster måste förbättras. Skyddet av våra vattentäkter är bristfälligt och arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden är fortsatt viktigt. 

Vad är en vattenförekomst?

Vattenförekomst är en administrativ indelning inom EU: s vattendirektiv. Sjöar är ofta egna vattenförekomster liksom mindre vattendrag och havsvikar. Större vattendrag, Vänern, Vättern och kustvatten delas in i flera förekomster. Till kustvatten räknas det område som sträcker sig en sjömil ut från Sveriges baslinje. Grundvatten som är viktigt för vattenförsörjning eller för grundvattenberoende ekosystem avgränsas i vattenförekomster.