Åtgärdsprogram och förvaltningsplan

Inom vattenförvaltningen tas åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vatten fram vart sjätte år. Det är Vattenmyndigheterna som utarbetar och fastställer åtgärdsprogrammen med hjälp av länsstyrelserna. Vad ett åtgärdsprogram ska innehålla framgår av vattenförvaltningsförordningen, som införlivar EU:s ramdirektiv för vatten.

Förvaltningsplan

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen på kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också inriktningen för kommande arbete i vattendistriktet.  

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna (MKN) presenteras i tabellform och anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. MKN är utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet.  Vill du se vilken miljökvalitetsnorm som gäller för ett specifikt vatten kan du söka i databasen VISS, Vatteninformationssystem Sverige.

Samverkan och samråd

Inför vattendelegationens beslut i viktiga och övergripande frågor genomförs formella samråd. Under de sex månader långa samrådsperioderna diskuterar vattenmyndigheterna med ansvariga myndigheter och andra organisationer för att fånga upp synpunkter. Synpunkterna kan leda till omarbetning och komplettering av beslutsdokumenten innan de fastställs.

Det finns ingen uttalad metod för hur samverkan ska genomföras, men vattenmyndigheten har på olika sätt arbetat för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen. Vattenmyndigheten och länsstyrelsen har lokalt stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är en sammanslutning av olika intressenter med koppling till vattnet inom ett eller flera avrinningsområden.