Vem gör vad?

Länets vatten kan förbättras genom både små och stora insatser. Du som har ett enskilt avlopp eller är markägare vid ett vatten kan ofta göra åtgärder som förbättrar närmsta sjö eller vattendrag. För att vi ska lyckas nå god status i flertalet av länets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten behöver många delta:

I vattenförvaltningen behöver många arbeta med åtgärder och samverka för att nå god status i länets vatten.

Vattenråden är ideella föreningar med medlemmar från kommuner, industrier, vattenkraftsbolag, branschorganisationer för skog och jordbruk, ideella föreningar m.fl. I ett vattenråd ska alla som berörs av vattenarbetet kunna delta och här sker en viktig diskussion och samverkan om de åtgärder som behövs.

Landet är indelat i fem vattendistrikt och Västra Götalands län tillhör framför allt Västerhavets vattendistrikt men också Södra Östersjöns (vatten till Vättern). Varje distrikt har en Vattenmyndighet som för Västerhavets vattendistrikt finns hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vattenmyndigheterna tar fram anvisningar för arbetet, beslutar om planer och miljökvalitetsnormer och rapporterar till EU.

Länsstyrelsen är aktiv i vattenförvaltningen genom Beredningssekretariatet. Länsstyrelsen klassar länets vatten, föreslår åtgärder där det behövs, övervakar tillståndet och stöttar vattenråden och åtgärdsarbetet. Länsstyrelsen är dessutom ansvarig för prövning och tillsyn över flera anläggningar i länet som kan påverka vattenmiljön.

Kommunerna har ansvar för dricksvatten, badvatten och planering av mark och vatten. De har tillsyn över flera anläggningar som kan påverka vattenmiljön och de deltar i vattenråden.

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning SGU vägleder arbetet genom handledningar och föreskrifter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om ditt vatten kan du kontakta Länsstyrelsens vattenavdelning, ditt vattenråd eller din kommuns miljöförvaltning.

Mer information

Vattenmyndigheterna
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges geologiska undersökning SGU
Åtgärder för en bättre vattenmiljö