Vattenförvaltningens mål

Sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten måste nå god status 2021 eller senast 2027. Vatten som riskerar att inte klara kravet måste åtgärdas. 

EU vill att medlemsländernas vatten ska användas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten klassas i EU vart sjätte år. Länsstyrelserna sammanställer de undersökningar som gjorts och de vatten som inte når god status utreds vidare.  Där det är möjligt bedömer vi vilka källor som påverkar vattnet och föreslår åtgärder som behövs för att vattnet ska nå god status 2021 eller 2027. I vattendatabasen VISS hittar du klassningar, påverkanskällor och åtgärder för ditt vatten.

Vad ingår i vattenförvaltningen?

I vattenförvaltningen arbetar vi med EU: s vattendirektiv och grundvattendirektivet. I vattenförvaltningen ingår också andra direktiv och de svenska miljökvalitetsmålen. Vattendirektivet kallas mer formellt för Ramdirektivet för vatten och direktivets ”mål” är miljökvalitetsnormerna.

EU:s direktiv är verktyg för att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Når vi exempelvis inte miljökvalitetsnormerna når vi inte heller miljömålen, och tvärt om.


Miljömål och EU-direktiv som behövs i vattenförvaltningen för att nå bättre vatten.

Mer information

Vattendatabasen VISS
Miljökvalitetsnormer ytvatten
Miljökvalitetsnormer grundvatten
Miljökvalitetsmålen
EU-direktiv för vattenförvaltningen
Vattenförvaltning ytvatten Havs- och vattenmyndigheten
Vattenförvaltning grundvatten Sveriges geologiska undersökning SGU

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Databasen med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.   

www.viss.lansstyrelsen.se