Beredningssekretariatet

Varje länsstyrelse har ett beredningssekretariat som tillsammans med vattenmyndigheterna arbetar med vattendirektivet.

Beredningssekretariatet klassar länets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Klassningarna läggs in i vattendatabasen VISS. Sekretariatet föreslår dessutom åtgärder och stöttar vattenråden och åtgärdsarbetet. Klassningarna och förslagen till åtgärder diskuteras i vattenråden och med kommunerna. Underlag till klassningarna kommer från olika undersökningar i vattenvårdsförbund, vattenråd, kommuner och från miljöövervakningen och kalkeffektundersökningar.