Vattenarkivet

I Länsstyrelsens Vattenarkiv finns många handlingar av intresse för alla som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller främst material som handlar om markavvattning, till exempel dikningar, invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark. De flesta handlingar är skannade och kan laddas ner via Infokartan.
Exempel på plankarta

Digitala handlingar

Digitaliseringen av vattenarkivet i Skara är klar! För hela västra Götalands län är det nu möjligt att själv ladda ner skannade förrättningsakter, plan-, profil- och sektionsritningar över dikningsföretag i PDF-format via markavvattningsskikten i Infokartan. Handlingar som inte är länkade kan beställas via e-post eller telefon. Handlingar före 1918 kan sökas via Lantmäteriets webbtjänst ”Historiska kartor”.

Material från Lantbruksnämnden och Jordbruksverket

Länsstyrelsen har i sitt vanliga arkiv många ärenden som berör vattenfrågor och som kan sökas via Länsstyrelsens diarium. Det finns också ett samlat ”Vattenarkiv”, innehållande material som Länsstyrelsen övertog när lantbruksnämnderna lades ner. Därefter har ytterligare material tillförts, mest från Jordbruksverket.

Det viktigaste materialet handlar om markavvattningsföretag, som ofta kallas dikningsföretag. Det finns också en hel del annat material som enskilda markägare, väghållare etc. kan ha intresse av, om de blivit av med utredningar som tidigare ägare beställt. Det kan gälla täckdikningssystem, broar och trummor. Vidare finns material om en del speciella företag (t ex Hornborgasjöns sänkning). Informationen om dikningsföretagen finns till stor del i digital form, medan täckdikningsplanerna finns i pappersform.

Komplicerade handlingar

I vattenarkivet finns material från ca 1880-1998, men material äldre än 1918 finns i vissa fall hos Lantmäteriet och kan sökas fram via webbtjänsten Historiska kartor. Handlingarnas status varierar. Det finns både arbetsmaterial (koncept), förslag och handlingar som har fastställts.

Eftersom många projekt utförts med statsbidrag finns också många handlingar av ekonomisk natur. Om ett dikningsföretag har fastställts (att en förrättning gjorts och föreslagna arbeten genomförts) har det troligen besiktigats och godkänts (avsyningsintyg) och därmed vunnit laga kraft, det vill säga rättslig giltighet. 

Förrättningen kan dock ha förändrats eller ha upphävts genom en senare förrättning. Kostnadsfördelningslängden har ofta ändrats utan att själva företaget i övrigt justerats.

En del dikningsföretag har aldrig vunnit laga kraft, men den planerade dikningen kan ha utförts ändå. Om ett dikningsföretag har vunnit laga kraft, kan det ändå ha kompletterats eller omprövats i ett senare skede. För att säkert klarlägga vilken rättslig status ett visst dikningsföretag har idag krävs ofta en särskild utredning, som kan utföras av konsultföretag.

Gammalt med bindande

Dikningsföretag omnämns inte i fastighetsregistret, utan varje fastighetsägare måste själv undersöka om man är delägare. Företagen är samfälligheter som är rättsligt gällande och omprövas hos Mark- och miljödomstolen. Det innebär att sträckningar och djup med mera i handlingarna gäller på samma vis som en vattendom. Både Lantmäteriet och Mark- och miljödomstolen är arkivansvariga för sitt eget material.