Kommunala vattenförsörjningsplaner

Enligt miljömål och EU:s vattendirektiv ska alla kommuner upprätta vattenförsörjningsplaner. 

Vattenförsörjningsplaner definieras i miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet. Vattenförsörjningsplanerna är också en av de utpekade åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för att uppnå och säkerställa god status i alla vattenförekomster i Sverige.

Syftet med vattenförsörjningsplaner är att trygga en långsiktig försörjning av dricksvatten. Genom att koppla ihop samhällsplanering med vattenförsörjning kan man också effektivisera vattenanvändningen.

Planens innehåll och framtagande

Länsstyrelsen anser att vattenförsörjningsplanen ska omfatta de vattenresurser som används för uttag idag och de resurser som kan komma att användas i framtiden. I planen redovisas såväl ytvatten som grundvatten och konstgjort grundvatten och de resurser som tas med är de som försörjer fler än 50 personer eller där uttaget överstiger 10 m3 per dygn. Detta innebär att förutom de kommunala även större privata (oftast samfällda) vattentäkter tas med i planen.

Av planen ska framgå vilka hot mot eller risk för påverkan som finns per resurs. Det är viktigt att titta på effekterna inte bara inom utan även utanför kommunens gräns.

Arbetet bör genomföras brett med en arbetsgrupp med representanter från kommunens samhällsplanerings-, miljö- och tekniska nämnd samt motsvarande kontor. Kommunens räddningstjänst bör också vara med och vid behov representanter för bolag och samfälligheter som ansvarar för vattenförsörjning. Arbetet ska också vara förankrat hos kommunledningen.

Ett underlag till kommunens översiktsplan

Vattenförsörjningsplanen ska utgöra ett underlag till kommunens översiktsplan. De riktlinjer som tas fram under arbetet med vattenförsörjningsplanen lyfts lämpligen in i översiktsplanen och redovisas i det kartmaterial som visar på mark- och vattenanvändning samt riktlinjer och rekommendationer. Vattenförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige och bör uppdateras med jämna mellanrum. Förslagsvis samordnas uppdateringen med den aktualisering av översiktsplanen som sker varje mandatperiod.

I slutet av 2009 fanns tre fastställda planer i länet i Falköpings, Härryda och Marks kommuner.

Länsstyrelsens roll och mer information

De kommunala vattenförsörjningsplanerna ska skickas in till Länsstyrelsen. Planerna kommer dels att utgöra ett underlag för en regional vattenförsörjningsplan dels möjliggöra uppföljning av de regionala och nationella miljömålen.

I arbetet med att ta fram planerna kan Länsstyrelsen bidra med synpunkter och eventuellt underlag beroende på vad kommunerna har för behov.

För att ge kommunerna råd hur arbetet kan genomföras drev Länsstyrelsen ett projekt under 2006 där bland annat Naturvårdsverket, Boverket, Livsmedelsverket och SGU deltog. Resultatet blev en rapport och en checklista som kan användas som stöd i arbetet. Både rapport och checklista skickades ut till alla kommuner i länet.

Läs mer i Länsstyrelsens rapport Vattenförsörjningsplaner- innebörd och innehåll (2006:99). Det finns också ett informationsblad, Checklista för en vattenförsörjningsplan, som kan fungera som en kom-ihåg-lista när man påbörjar det praktiska arbetet. Dokumenten går också att ladda ner här:
Rapport och checklista