LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidrag är bidrag till lokala vattenvårdsprojekt vars syfte är att framförallt  minska belastningen av näringsämnen, men även miljögifter,  på den lokala havsmiljön. 

Sedan 2009 har LOVA-medel beviljats till 177 projekt  i länet, framförallt till VA-projekt, båtbottentvättar och strukturkalkning. Gå gärna in på Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog där både avslutade och pågående projekt finns sammanställda.  

 

​Nytt för 2018

I december beslutade regeringen om ändringar i LOVA-förordningen.
Från och med 1 januari 2018 kan projekt få upp till 90 procent bidrag till åtgärder kring internbelastning i sjöar och kustvatten och upp till 80 procent bidrag till andra åtgärder.

Åtgärder mot övergödning i vattendrag, sjöar och havet och spridning av miljögifter från fritidsbåtar är fortsatt prioriterade i den nya förordningen.

Utöver det finns det möjlighet att få bidrag för andra åtgärder. Se den nya LOVA-förordningen för mer information.

 

Prioriterade områden 2018

Jordbruk

Åtgärder för minskning av näringsbelastningen på våra vattendrag från jordbruksmark.

 • Uppföljning och utvärdering av strukturkalkning
 • Strukturkalkning (max 30% bidrag)  

Näring i kretslopp

Åtgärder för att minska näringsbelastningen på våra grunda havsvikar och samtidigt bidra till att skapa avloppslösningar som kan ingå i ett långsiktigt hållbart kretslopp, t.ex.:

 • Kretsloppsanpassat användande av slam
 • Rådgivning om kretsloppsanpassade åtgärder på enskilda avlopp
 • Urinseparering med lagring och spridning på åkermark
 • Polering av utsläpp från reningsverk
 • Framtagande av kommunal policy för kretsloppsanpassad avlopps- och dagvattenhantering. 

Hamnar

Åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön.

 • Uppföljning, utvärdering samt främjande av användningen av tömningsstationer för båtlatriner
 • Byggande av sjösättningsramper och uppställningsplatser för trailerbåtar
 • Giftfria hamnar, t.ex. blästring av båtbottnar med giftig färg
 • Miljöcertifiering av småbåtshamnar 

Grunda havsvikar

Åtgärder för att minska utslagningen av ekologiskt värdefulla havsmiljöer, med en viktig roll för havets möjligheter att långsiktigt bidra med viktiga ekosystemtjänster, tex.:

 • öppna upp vattenströmningen i smala sund som blockeras av vägbankar, stenpirar eller andra byggnadsåtgärder 

Förutom de lagstadgade prioriteringsgrunder som framgår av gällande LOVA-förordning kommer den övergripande prioriteringen ske utifrån om åtgärden bedöms kunna bidra till förbättrad status i vattenförekomster, med lägre än god status för näringsämnen, inom prioriterade områden enligt bifogad karta (se nedan).

 1. Skaraborg
 2. Dalboslätten
 3. Kustområde syd
 4. Trollhättan Grästorp
 5. Friaån
 6. Götaälvdalen med biflöden
 7. Kustområde norr
 8. Valboån

Listan över prioriterade områden är preliminärt och kan komma att ändras.

Ansökan om LOVA-bidrag 2018

Ansökan om LOVA-bidrag för åtgärder under 2018 ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 31 januari 2018.    

Regler för beslut om LOVA-bidrag finns i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Blanketter för ansökan och slutrapportering samt anvisningar finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Skicka din ansökan enbart digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Välkommen att kontakta länsstyrelsen om du har frågor om LOVA-bidraget!

 

LOVA-bidrag, för lokala vattenvårdsåtgärder

 Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt andra lagstiftningar innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Till exempel:

Anmälan om vattenverksamhet 

Strandskyddsdispens

Tillstånd inom naturreservat

Det kan även behövas bygglov, marklov, eller servitut med mera.