LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidrag är bidrag till lokala vattenvårdsprojekt vars syfte är att minska belastningen av miljögifter och näringsämnen på den lokala havsmiljön.

Prioriterade miljöaspekter

  • Ingen övergödning- P N
  • Levande Sjöar och vattendrag P N
  • Hav i balans sam levande kust och skärgård P N

 

Prioriterade områden

  • Sjöar och vattendrag med låg status
  • Hållbara kretslopp – näringsämnen, giftfritt
  • Avlopp - VA-rådgivare, lösningar enskilda avlopp
  • Vägbankar
  • Strukturkalkning

 

Ansökan om LOVA-bidrag 2017

Ansökan om LOVA-bidrag för åtgärder under 2017 ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 15 jan 2017.  

Regler för beslut om LOVA-bidrag finns i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt Vägledning för bedömning och blanketter för ansökan finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

På grund av att ny lagstiftning om toatömning trädde i kraft under 2015 kan bidrag för toatömningsstationer för båtlatriner inte längre medges.  

Bidrag till traditionella avloppsanläggningar eller till ledningssystem för inkoppling på kommunalt avlopp kommer inte att medges, med undantag för om det genom länsstyrelsens prövning fastställts, att kommunen inte har skyldighett att med hänvisning till vattentjänstlagen åtgärda problemet.

Ansökningsblankett och anvisningar för ifyllande finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Skicka din ansökan till:

vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

LOVA-bidrag, för lokala vattenvårdsåtgärder

 Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt andra lagstiftningar innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Till exempel:

Anmälan om vattenverksamhet 

Strandskyddsdispens

Tillstånd inom naturreservat

Det kan även behövas bygglov, marklov, eller servitut med mera.