Ansökan och rapportering

Bidraget kan sökas av kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen i ditt län.

LOVA-bidragets syfte:

Syftet med de lokala vattenvårdsåtgärder syftar till att bidra till:

  • Kostnadseffektiva åtgärder som minskar belastningen av näringsämnen på havsmiljön. Minskade utsläpp av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet.
  • Installation av mottagningsanläggningar för toalettavfall från fritidsbåtar i kustområden.
  • Installation av anläggningar för båtbottentvätt av fritidsbåtar. Läs mer på webbplatsen "Håll Sverige rent" 
  • Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt ovan.

Mer detaljerad information finns i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. LOVA-bidrag ges med högst 50 procent av kostnaden för projektets stödberättigade åtgärder. För resterande 50 procent krävs motfinansiering.

LOVA och strukturkalkning, riktlinjer

Ska momsen räknas in i ansökan?

Generellt gäller att om sökande får dra av momsen så utgår inga LOVA-bidrag till moms. För ideella föreningar/ sammanslutningar som har ett projekt och där det är den ideella föreningen som har själva kostnaden beror det på om föreningen/sammanslutningen får dra av momsen eller ej. Kontakta Skattemyndigheten om ni är osäkra.

Exempel: När det gäller ex strukturkalkning där en LRF-Lokalavdelning är sökande ska momsen inte räknas med. Kostnaderna som uppstår är kopplade till lantbruksföretaget som kan dra av momsen. Lantbrukaren ska inte fakturera lokalavdelningen utan skicka in en begäran av utbetalning där fakturor är ett underlag. I kostnader som en Lokalavdelning faktiskt har – t ex köpt administrativ assistans – kan momsen räknas in förutsatt att de inte kan dra av momsen.

Tänk även på att det ska finnas ett organisationsnummer och ett konto samt någon som är firmatecknare.

Viktig information om rapportering

Hav- och vattenmyndigheten har lämnat instruktioner till länsstyrelserna angående hårdare krav på återredovisning av ej utbetalda medel. Längre projekt ska lämna in en årlig rapportering där det framgår hur projektet följer tidsplanen, hur villkoren i beslutet har följts, vilka resultat som åtgärderna har medfört och hur projektet kommer att fortsätta.

Eventuella förändringar av projektets inriktning eller förseningar som påverkar projektets sluttid måste rapporteras in till länsstyrelsen löpande.

När ett LOVA-projekt är genomfört ska en slutrapport lämnas in till den länsstyrelse som beviljat bidraget.

Läs anvisningar för vad er slutrapportering ska innehålla på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Enligt förordningen ska slutrapporteringen lämnas in senast 3 månader efter projektslut. Slutrapporten ska skickas in både via post och via e-post.

Skicka din ansökan och rapportering till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Projektadministration LOVA
Vattenvårdsenheten
403 40 Göteborg
E-post: lova.vastragotaland@lansstyrelsen.se