Uppföljning av kalkning

Kalkningens uppföljning består av både vattenprovtagningar och biologiska undersökningar såsom provfisken, bottenfaunaundersökningar eller vegetationskarteringar.

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för planering, upphandling och utvärdering av effektuppföljningen. Länsstyrelsen upphandlar undersökningarna, och resultaten från de olika undersökningarna publiceras årligen i Länsstyrelsens rapportserie.

Vattenprovtagning

Den största delen av kalkeffektuppföljningen är vattenprovtagningen. Vattenkvaliteten mäts genom analys av pH, alkalinitet (buffertförmåga), kalcium, magnesium, natrium, kalium och konduktivitet (ledningsförmåga). I vissa fall mäts även andra parametrar, exempelvis aluminium. Alla kalkade sjöar och vattendrag som har ett uttalat mål provtas, vilket innebär nästan 1 000 stationer. Prover tas ofta flera gånger per år framförallt i vattendrag. Provtagningen är koncentrerad till perioder med hög vattenföring under vinter, vår och höst då de suraste förhållandena ofta råder.

Kommunerna tar oftast proverna på uppdrag av Länsstyrelsen och skickar dem för analys på ett ackrediterat laboratorium. Resultat från vattenprovtagningarna för senaste året finns att ladda hem. Önskas ytterligare data kontakta Länsstyrelsen.

 

Länsstyrelsens personal tar vattenprover. Foto: Lars Krögerström

Bottenfaunaundersökningar

En vanlig biologisk uppföljning i vattendrag är undersökningar av småkryp och insektslarver, så kallade bottenfaunaundersökningar. Inom kalkeffektuppföljningen undersöks bottenfaunan varje till vart tredje år på 195 stationer. Olika arter av bottenfauna är olika känsliga för försurning. Bottenfaunans artsammansättning och individtäthet ger därför en bra bild av hur väl kalkningen har lyckats under hela året.

Elfisken

Elfiskeundersökningar genomförs på sensommaren i vattendrag för att kontrollera lax- och öringreproduktion. I länet finns 187 vattendragsträckor som elfiskas för kontroll av kalkningens effekter. Metoden bedövar fisken utan att skada och all fisk återutsätts när den räknats och mätts. Elfiske får endast utföras av specialutbildade personer och det krävs dessutom tillstånd från Länsstyrelsen. Data finns att ladda ner från Elfiskeregistret via Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) webbplats.

Länsstyrelsens personal på väg med båt för provfiske. Foto: Karl Edlund

Nätprovfisken

Provfisken med standardiserade nät genomförs i mer begränsad omfattning. Varje år fiskas 10-15 sjöar, oftast där vi via vattenprovtagning eller andra uppgifter misstänker en störd fiskreprodukton. Data finns att ladda ner från NORS (Nationell databas för sjöprovfiske) via Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) webbplats.