Kalkning

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till kalkning med stöd av förordningen om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (SFS 1982:840). Naturvårdsverket har utarbetat en handbok som stöd för verksamheten.
En båt som kalkar vattnet. Foto: Fredrik Nilsson

Länsstyrelsen fördelar årligen bidrag till kalkning som vanligtvis sker i kommunal regi. Bara i Västra Götalands län fördelas mer än 20 miljoner kronor årligen som bidrag till kalkning. Huvudmannen (mottagaren av bidraget) beställer och utför kontroll av kalkspridningen. Kalkningen finansieras med 85 eller 100 procent statsbidrag. 100 procent bidrag ges till särskilt värdefulla områden medan övriga områden delfinansieras av huvudmannen med de resterande 15 procent.

Var och med vad sker kalkning?

Kalken kan spridas direkt i sjöar, på våtmarksytor eller med hjälp av en doserare som mekaniskt matar ut kalk i ett vattendrag. En noga utarbetad kalkningsplan ligger till grund för alla kalkningar. Den största mängden kalk sprids i sjöar med helikopter. Större sjöar sprids ofta med hjälp av specialkonstruerade båtar som är ett billigare alternativ än helikopterkalkning. Doserare har visat sig svårt att driva utan driftstörningar och har i stort sett avvecklats som metod i länet.

Våtmarkskalkning, som står för ungefär 30 procent av mängden spridd kalk, sker framförallt i källområden till värdefulla vattendrag där sjökalkning inte varit möjlig eller tillräcklig. Vid spridningen används uteslutande helikopter.

Som kalkmedel används vanligtvis finmalt kalkstensmjöl i sjöar. På våtmarker används så kallad dammfri kalk, antingen siktad grovkornig kalk eller granulerad kalk. Försök pågår med kalkning av sjöar med dammfri kalk, men det har ännu inte använts i större skala. I stort sett alla objekt, både sjöar och våtmarker, kalkas varje år. Då behövs ingen onödig överdosering samtidigt som risken för surstötar är liten.  

Kan vem som helst söka bidrag?

Idag sker praktiskt taget ingen nykalkning, utan sjöar där kalkning har påbörjats fortsätter att kalkas tills vidare. Vill du kalka något nytt vatten är det bäst att i första hand vänder sig till kommunen. I vissa fall går det att lägga till sjöar inom pågående kalkprojekt. 

För mer information om bidrag och frågor rörande kalkningen vänligen kontakta oss som jobbar med kalkning på Länsstyrelsen.