Avloppsanläggningar

Avloppsvatten behöver renas innan det släpps ut i naturen. Det är inte tillåtet att utan tillstånd eller anmälan släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten eftersom avloppsvatten kan innehålla ett flertal olika förorenande ämnen.
Rening av avloppsvatten

Avloppsvattnets innehåll

Avloppsvattnets innehåll beror helt på varifrån avloppsvattnet kommer och man kan generellt säga att ju större system, desto komplexare sammansättning. Avloppsvatten innehåller stora mängder näringsämnen som kväve och fosfor. Avloppsvatten från större tätorter med olika industriella verksamheter kan även innehålla organiska miljögifter och tungmetaller. Avloppsvattnet måste därför renas så att människors hälsa och miljön inte påverkas på ett negativt sätt.

Utsläpp av avloppsvatten är enligt bestämmelserna i 9 kap. 1 § miljöbalken definierad som miljöfarlig verksamhet och för att få bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan. Storleken på avloppsanläggningen avgör om det är tillstånd eller anmälan som krävs.  Även dagvatten från detaljplanelagda områden och begravningsplatser definieras som avloppsvatten. 

Anläggningar för mindre än 200 personer

Små avloppsanläggningar för hushåll är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillståndsansökan hanteras av kommunernas nämnd för miljöfrågor som även ansvarar för tillsynen av dessa anläggningar. Information om enskilda avlopp kan erhållas från respektive kommun. 

Anläggningar för 200 till 2000 personer

Avloppsreningsanläggning med en belastning mellan 200 och 2000 personer är en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Anmälningarna hanteras av kommunernas nämnd för miljöfrågor som även ansvarar för tillsynen av dessa anläggningar.

Anläggningar för mer än 2000 personer 

Avloppsreningsanläggning med en belastning av mer än 2000 personer är en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet prövas av Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen.  

I Västra Götalands län finns drygt 75 st avloppsanläggningar som är dimensionerade för mer än 2000 personer. Länsstyrelsen eller kommunens nämnd för miljöfrågor ansvarar för tillsynen av dessa anläggningar.