Ålgräsrestaurering

På grunda mjukbottnar i Västerhavet bildar ålgräsängar mycket artrika miljöer som spelar en nyckelroll i kustekosystemen. Hur förvaltar vi dessa miljöer?
Ålgräsetablering i Galterösund

Inom forskningsprogrammet ZORRO (Zostera Restoration) samarbetar ekologer, miljöjurister och miljöekonomer i syfte att ta fram ekologiska, juridiska och ekonomiska aspekter vid förvaltning och restaurering av grunda kustekosystem. Programmet finansieras genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Havs- och vattenmyndigheten, FORMAS och Göteborgs Universitet

Grunda miljöer är mycket känsliga för mänsklig aktivitet och under de senaste decennierna har mer än hälften av ålgräset försvunnit från Bohuslän. Storskaliga miljöförändringar i kombination med en pågående småskalig exploatering av grunda havsmiljöer tycks vara orsaken. Inom ZORRO ska vi genomföra undersökningar för att belysa de ekologiska och legala orsakerna till ålgräsets minskade utbredning i Västerhavet. Kartläggning ska ske för att utveckla effektiva metoder för storskalig restaurering. 

Det behövs en grundlig utvärdering, av både aspekter och konsekvenser av förvaltning och restaurering av ålgräs. Genom att utveckla en detaljerad manual för restaurering av svenska ålgräsängar, samt ge förslag till ett bättre regelverk för förvaltning av grunda kustekosystem hoppas vi förbättra miljön för ålgräsetablering i våra hav. 

Sjögräsängar

Sjögräsängar är ett av världens mest värdefulla ekosystem som ger människan unika ekosystemsfunktioner genom att stabilisera sediment och ge ett viktigt habitat för många organismer. Ålgräs är det dominerande sjögräset i Sverige och utgör basen för mycket artrika ekosystem med hög primär- och sekundärproduktion, och som fungerar som viktiga uppväxthabitat för flera kommersiella arter. Sjögräsängar fungerar även som sedimentfällor som avlägsnar organiska föroreningar ur vattnet och ger klarare vatten.

Undersökningar har visat att även när miljön förbättras har ålgräset begränsade möjligheter att naturligt återetablera sig på grund av långsam vegetativ tillväxt och kort spridningsförmåga med frön. Restaurering av ålgräsbestånd genom att transplantera levande ålgräs skulle kunna vara en effektiv metod att skynda på eller möjliggöra en återkolonisering, men kräver noggranna förstudier.

 

Fakta om ålgräs

Vetenskapligt namn: Zostera Marina

Utseende: Ålgräs är en flerårig fröväxt med underjordiskt rotsystem (rhizom, jordstam). Den får upp till meterlånga, platta, ogrenade blad som växer under vattenytan på mjuka bottnar.

Djup: 0,5-10 m djup.

Livsmiljö: I skyddade områden på sand- eller lerbotten, men kan också växa på grusbotten. Ålgräs utgör värdefulla levnadsmiljöer för marina djur, ex för havsnålen.

Ålgräs i vattenkikaren