Anlägga våtmark

Det behövs fler våtmarker i Västra Götalands län. Slättbygder och kustzoner är prioriterade områden. Anmälan till Länsstyrelsen krävs alltid innan du påbörjar några arbeten.
Foto: Fredrik Fredriksson

Miljömålen och vattendirektivet styr Länsstyrelsens arbete med att fler och bättre våtmarker anläggs i landskapet.

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Framförallt fungerar de som naturliga reningsverk, utjämningsmagasin och gynnar den biologiska mångfalden. Våtmarker utgör livsmiljö för många hotade arter.

Under 1800-talet och 1900-talets första hälft dikades en stor andel våtmarker ut för att skapa ny åker- och betesmark. Behovet av att öka livsmedelsproduktionen var orsaken till torrläggningen som innebar att många av de miljönyttor som våtmarker bidrar med har försvunnit. Att anlägga rätt typ av våtmarker på rätt plats är ett av många bra verktyg för att minska näringsläckaget till havet. För att återskapa en del av de miljönyttor som gått förlorade finns det möjligheter till ersättning för anläggande och skötsel av våtmarker.

Prioriterade områden för anläggning i Västra Götalands län är slättbygder och kustzoner nära recipienter med hög närsaltsbelastning och känsliga sötvattensmiljöer. Där läckaget av kväve och fosfor är som störst.

Vägledning för anmälan

Länsstyrelsens rutin för anläggande av våtmarker (101 kb)