Vägledning för anmälan

Här finns information om hur du går tillväga med din anmälan om att anlägga våtmark.
Hornborgasjön, Foto: Anna-Lena Berggren-Drotz

Anmälan

Fyll i en anmälningsblankett som avser anmälan om anmälningspliktig vattenverksamhet. Observera att en avgift tas ut för handläggningen av din anmälan.

Till anmälan bifogas:

  • Karta där våtmarken är inritad i förhållande till sjöar, vattendrag, diken och så vidare. Inlopp, utlopp och eventuella schaktmassors placering ska vara inritade på kartan.
  • Gärna fotografier över området.

Ärendets gång på Länsstyrelsen

Din anmälan bedöms med syfte att ta reda på vilken påverkan den planerade våtmarken har på allmänna och enskilda intressen. Här sker ett remissförfarande inom Länsstyrelsen samtidigt som remiss skickas till din kommun och till enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken, exempelvis grannar.

Remiss skickas eventuellt även till Trafikverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten eller andra intressenter som Länsstyrelsen anser vara berörda.

I samband med din anmälan gör Länsstyrelsen eventuellt ett fältbesök.

Av beslutet framgår försiktighetsmått som måste vidtas. 

EU-stödsansökan

Det finns möjlighet att söka stöd för anläggning och skötsel av våtmarker i Landsbygdsprogrammet. Mer information finns på denna sida.

Tänk på detta!

  • Fyll i anmälningsblanketten noggrant.
  • Meddela dina grannar om det planerade våtmarksbygget.
  • Den detaljerade kartan ska helst inte vara en blockkarta, utan gärna kopia av fastighetskartan. Vattendrag ska finnas med.
  • Markavvattningsföretag är vanligtvis gamla och kan framstå som övergivna men har nästan alltid kvar sina rättigheter och skyldigheter. Men markavvattningsföretag kan omprövas eller upphävas i Mark- och miljödomstolen.
  • Anmälan är avgiftsbelagd. Vid andra prövningar som till exempel biotopskyddsdispens tillkommer ytterligare en avgift.

 Upplysningar i beslut

I ett beslut om anläggande av våtmark finns det upplysningar, se länk.
Läs mer