Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar bland annat kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Lagen anger att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.
Kovikshamn i Kungälvs kommun Foto:Maria Hübinette

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen har enligt § 51 ett tillsynsansvar att se till att kommunen fullgör sin skyldighet enligt § 6. Tillsynen genomförs bland annat genom handläggning av externt initierade ärenden såsom klagomål samt genom att § 6 beaktas i samband med granskning av detaljplaner, översiktsplaner och va-planer.

Kraven i § 6 är minimikrav och vill kommunen ha fler och större verksamhetsområden har de rätt att besluta om detta.

Kraven i § 6 beskriver endast vem som juridiskt är ansvarig för att ordna vattentjänsterna. Vilken teknik som används och de krav som ska ställas på anläggningen avgörs sedan av miljöbalkens bestämmelser och föreskrifter fattade med stöd av miljöbalken. 

Du som är fastighetsägare

Har du frågor kring dina rättigheter och skyldigheter inom vatten- och avloppsförsörjning? Vänd dig i första hand till miljökontoret, tekniska kontoret eller va-huvudmannen i din kommun.

Tvister om va-försörjningen

Tvister som uppstår mellan kommunen och fastighetsägare inom verksamhetsområdet vid tolkningen av rättigheter och skyldigheter enligt LAV prövas sedan 1 januari 2016 av mark- och miljödomstolen.

>> Gå till mark- och miljödomstolen

Tidigare prövades dessa ärenden av Statens va-nämnd. Har du andra frågor som gäller LAV kan du kontakta Länsstyrelsen.

Du som är miljöinspektör

I samband med tillsyn av enskilda avlopp är det viktigt att känna till vad LAV kan innebära. Du bör känna till att ansvaret för att inrätta en anläggning för vatten och/eller avlopp inte alltid ligger på den enskilde fastighetsägaren. Enligt 6 § LAV kan det vara kommunen som har eller borde ha ansvaret för va-försörjningen.

Du som är huvudman för vatten- och avloppsförsörjning (va) eller representerar en kommun

Det är viktigt att kommunen har tydliga rutiner för att:

  • bedöma i vilka områden allmänna vattentjänster behöver ordnas (enligt 6 § LAV)
  • besluta om verksamhetsområdenas omfattning.

Kommuner som behöver bygga ut den allmänna va- anläggningen bör ha en handlingsplan för detta, en ”va-utbyggnadsplan”.

Länsstyrelsen utövar tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över att kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt 6 § LAV. Tillsynen genomförs bland annat genom att vi handlägger externt initierade ärenden såsom klagomål och genom att vi verkar för att kommunerna uppmärksammar och prioriterar områden med va-problem i sina va-planer.

Kommunal va-planering är viktig!

En kommunal va-plan är ett styrdokument som beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ordnas i hela kommunen, både inom och utanför det nuvarande kommunala verksamhetsområdet. En god va-planering ger kommunen bra förutsättningar att själv planera och styra utbyggnaden av kommunalt va jämfört med om länsstyrelsen utövar tillsyn.

Mer information om va-planering finns i Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1.

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus.

 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA- anläggning.

51 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.