Våtmarker

Inom miljöövervakningens programområde Våtmarker är det huvudsakliga syftet att följa utvecklingen av och förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

Delprogram inom programområde Våtmarker

  • Rikkärr Delprogrammet följer tillståndet hos ett urval av länets cirka 400 rikkärr när det gäller ingrepp, hävd och ett antal kärlväxt- och mossarter.
  • Stinkpadda Delprogrammet övervakar utvecklingen av artens utbredning och populationsstorlek samt förutsättningarna för att bibehålla en livskraftig population.
  • Satellitövervakning av våtmarker Övervakar öppna våtmarker med fokus på påverkan från markanvändningen.

Annan miljöövervakning inom programområdet

Mer om våtmarker i Västra Götalands län