Stinkpadda

Delprogrammet övervakar förutsättningarna för att bibehålla en livskraftig population av stinkpadda samt utvecklingen av artens utbredning och populationsstorlek. Delprogrammet genomförs tillsammans med åtgärdsprogrammet för stinkpadda.

Undersökningar

Hela kustområdet har delats in i drygt 550 stycken 2 x 2 km stora rutor varav 492 ingår i övervakningsprogrammet (övriga rutor saknar lämpliga öar). Varje år väljs slumpvis, utan återläggning, ett antal rutor över hela området. Samtliga rutor med tidigare känd förekomst (61 st) inventeras under ett femårsintervall. Alla rutor inom den kända utbredningen, men utan känd förekomst (164 st) inventeras under ett tioårsintervall. Av de rutor som befinner sig utanför den kända utbredningen, inventeras hälften under ett tioårsintervall. Utöver de slumpmässigt dragna rutorna finns fem fasta rutor som inventeras varje år.

Under inventeringen undersöks rutorna främst med avseende på lokalernas lämplighet för stinkpadda, förekomst av arten och fortplantning.

Datalagring

Data lagras på Länsstyrelsen.

Rapporter

Uppföljning av stinkpaddans (Bufo Calamita) populationsstatus längs Bohuskusten

Resultat

Resultat från mätningarna 2006-2007 visar att 17% av alla inventerade rutor, 8% av alla undersökta öar och 2% av alla undersökta hällkar/småvatten hade förekomst av stinkpadda. Antalet rutor längs kusten som innehåller stinkpadda skattas till 85 stycken vilket är fler än de 61 rutor som tidigare angetts ha känd förekomst. Resultatet innebär att stinkpaddan verkar ha en större utbredning än vad man tidigare känt till. Rutor i den yttre skärgården hyser fler stinkpaddor än rutor i den inre skärgården. Tydligt är också att rutor i den södra skärgården hyser fler paddor än rutor i den norra skärgården.

Diagram stinkpadda

Antal hällkar med stinkpadda varierar kraftigt mellan åren i de fem rutor som övervakas varje år.

Under sommaren 2008 genomfördes en uppskattning av antalet stinkpaddor på tre enskilda öar och 2009 på nio öar. Genom att använda metoden utfångst, det vill säga att fånga alla paddor i ett område kunde totalantalet stinkpaddor på ön uppskattas. Antalet stinkpaddor varierade mycket mellan öarna (från 5 st till 1 331 st) och varierade dessutom mellan åren. Den stora variationen gör att en uppskattning av totalantalet stinkpaddor blir osäker, men vi skattar antalet stinkpaddor till cirka 30 000 i Bohuslän.